Образование

20 664 лева спечели ОУ „Бачо Киро” с проект по национална програма

20 664 лева спечели ОУ „Бачо Киро“ с проект по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“. Средствата ще бъдат изразходвани за изпълнение на иновацията „Организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда“. С тях ще се изгради wifi-свързанотст на територията на цялото училище, две класни стаи ще бъдат оборудвани с интерактивни дъски и компютри. Целта е да се постигне широкото приложение на съвременните информационно-комуникационни технологии в управлението на училището, което ще доведе до поетапна промяна в структурата и управлението на образователния процес в посока на придобиване знания, умения и компетенции за практическо приложение на наученото в училище и в реалния  живот. Ще се повишат компютърната грамотност и уменията за работа с информационно-комуникационни технологии на учителите, коментира директорът Владимир Николов.
С решение № 391/17.07.2017 г. на Министерския съвет  ОУ „Бачо Киро“  е включено в списъка на иновативните училища на България. За 4-годишен период иновацията цели постигане на развитие, усъвършенстване, модернизиране на управленския модел в училището в няколко области. На първо място, поетапно преминаване към електронно планиране на необходимата за управлението на училището информация. Чрез различните уебинструменти документите в училищната организация ще станат достъпни за всички ученици, родители и заинтересованите членове на общността. Електронното управление води до разширяване на възможностите за по-обективно оценяване труда на учителите и ръководния персонал и повишаване мотивацията им за използване на ИКТ в тяхната работа, ще се подобрят  процесите на обучение и развитие на педагогическия персонал. Използването на ИКТ в управлението на училището повишава ефективността на контрола при установяване на актуална и обективна информация за изпълнението на взетите решения и евентуалните отклонения в изпълнението на предварително формулираните цели. Това минимализира грешки и неточни заключения, възникнали в резултат на човешкия фактор. При използване на е-продукти се разширяват възможностите за осъществяване на маркетингови дейности в организацията и установяване на нови форми на връзки с обществеността – „видимост“ в интернет.