Денят Икономика

20% от жителите на областта са живели под линията на бедността през 2016 г.

През 2016 г. линията на бедност в област Велико Търново e била 265.8 лв. средно месечно на лице от домакинство, при 308.2 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност са били 20% от населението на областта, при 22.9% за страната, съобщават от Бюро „Статистически изследвания – Велико Търново”.

Данните за миналата година показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения за безработица, временна неработоспособност, бременност и майчинство, социални помощи и др.), равнището на бедност в областта се повишава от 20% до 22.4%, или с 2.4 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 44.9%, или с 24.9 процентни пункта.

През 2016 г. най-висок размер на линията на бедност средномесечно на лице от домакинство има област София (столица) – 472.6 лв., с равнище на бедност 20.2%, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Видин – 194.3 лв., където равнището на бедност е 17.9%. Област Велико Търново заема 19-то място по размер на линията на бедност средномесечно на лице.

През 2016 г. 44% от населението на област Велико Търново е живяло в тежки материални лишения, при 31.9% средно за страната, като спрямо предходната година се регистрира увеличение на това население с 2.2 процентни пункта.