Община

1,8 млн. лв. приходи очаква община Велико Търново от управление и разпореждане с имоти през 2022 г.

1,8 млн. лв. приходи очаква община Велико Търново от управление и продажби на недвижими имоти през 2022 г. Прогнозата за очакваните приходи от наеми на недвижими имоти общинска собственост е за 1 300 000 лева. За привличане на собствени приходи ще бъдат прилагани всички правни способи – учредяване право на строеж, учредяване право на прокарване, прекратяване на съсобственост и др., след приемане на съответното решение на Великотърновски общински съвет. Прогнозата за очакваните приходи от разпореждане е общинско имущество е за 500 000  лева.

На последното си заседание Великотърновският общински съвет прие Годишната програма за 2022 г. за управление и разпореждане с имоти на Общината.

През 2022 г. община Велико Търново очаква да придобие части от имоти частна собственост за прилагане на линейна инфраструктура или за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, с публичен характер. Това са улици на територията на гр. Велико Търново с площ приблизително 10 дка.

Обекти от първостепенно значение са гробищният парк и депото за строителни отпадъци в Леденик, които трябва да бъдат разширени. За нуждите на гробищния парк се очаква Общината да придобие площ от приблизително 18 дка. За депото се предвижда разширение  от 17,5 дка. Имотите ще се закупят със собствени средства на Община Велико Търново.