Съд

1470 дела е разгледал Апелативен съд – Велико Търново през 2023 г.

Общо 1470 дела е разгледал Апелативен съд – Велико Търново през 2023 година, по които са проведени 830 съдебни заседания, решени са 12 23 дела, като с акт по същество съдиите са се произнесли по 1125 дела и са прекратили 98 дела. Това сочат данните от изготвения годишен отчет- анализ на Апелативен съд – Велико Търново за изминалата година. 77% от всички дела са били решени в тримесечен срок. В края на годината са останали несвършени 247 дела, които съставляват 16,8% от всички дела за разглеждане.

Действителната натовареност на съда през 2023 г. се увеличила в известна степен спрямо предходната година, като е била средно 8.55 дела на месец на съдия по отношение делата, стояли за разглеждане при 8.16 дела за 2022 г. По отношение на свършените дела, натовареността през отчетния период е била 7.11 дела на месец, спрямо 6.65 дела през 2022 г. и 7.92 дела през 2021 г. Натовареността допълнително се увеличава и от участието на съдиите в Помощни атестационни комисии за атестиране на съдиите от окръжните съдилища.

След като през 2022 г. се отчете тенденция за значително намаление на броя на новопостъпващите дела, спрямо предходната 2021 г., през 2023 г. отново се отчита лек ръст в този показател, като през годината са постъпили общо 1210 нови дела, при 1172 през 2022 г. и 1332 през 2021 г. Това увеличение се наблюдава както при гражданските дела – 840 (при 814 през 2022 г.), така и при наказателните – 370 (при 358 през 2022 г). Увеличението може да бъде отдадено на постепенното нормализиране на пандемичната обстановка в страната, под влияние на която се наблюдаваха първо рязък скок в постъпленията на граждански дела през 2021 г., а в последствие и значителен спад през 2022 г.

80 са били новопостъпилите въззивни наказателни дела от общ характер, като през 2022 г. те са били 69 броя, а през 2021 г. – 91 броя.

По отношение на тенденциите при отделните видове наказателни дела от общ характер, наблюдава се повишение по отношение новопостъпилите дела по Глава II от НК – „Престъпления срещу личността“ – общо 17 такива са постъпили през годината при 8 за 2022 г., но все пак броят остава значително по-нисък от стойностите в предходни години – 28 през 2021 г. и 25 през 2020 г. Осем от делата за този тип престъпления са по по чл. 115-116 от НК („Убийство“)  при общо 6 броя за 2022 г. и 8 броя през 2021 г. Остава сравнително нисък и броят на делата по чл. 123-124 от НК  („Причиняване на смърт по непредпазливост“) – общо 8 такива дела са постъпили през годината при 1 за 2022 г. и 13 през 2021 г. През изминалата година не е имало и нито едно дело по чл. 142-142а („Противозаконно лишаване от свобода“) и е постъпило само едно дело по чл. 149-152 от НК („Разврат“).

Основният дял от постъпилите през 2023 г. наказателни дела от общ характер отново е съставен от тези по глава XI от НК („Общоопасни престъпления“), сред които са и престъпленията по транспорта и съобщенията – общо 33 такива са постъпили през изминалата година, от които 22 са били за престъпления, свързани с транспорта. Наблюдава се леко повишение на този брой спрямо 2022 г., когато делата, образувани за транспортни престъпления са били 16, а общият брой на новопостъпилите дела по глава XI е бил 25 броя.

По отношение на останалите видове престъпност, измененията в броя на постъпващите дела са незначителни спрямо тези през 2022 г.

През 2023 г. е продължена тенденцията, започнала през 2021 г. за увеличено постъпление на делата за възобновяване, като през отчетния период са постъпили общо 66 такива дела. Продължава тенденцията за повишение при въззивните административни наказателни дела, като през отчетния период са постъпили 10 броя такива, при 6 броя през 2022 г. и 3 броя за 2021 г.

По отношение на качеството на постановените актове по граждански и търговски дела, се отчитат много добри резултати от касационната проверка, като се вземат предвид и предходните отчетни периоди. От общо 205 върнати от ВКС граждански и търговски дела през годината, 169 решения на Апелативен съд – Велико Търново са потвърдени изцяло и недопуснати до касация от върховната инстанция, като този брой съставлява 83% спрямо общия. През 2022 г. той е бил също 83% , така че може да се направи извода, че продължава тенденцията за трайно високо качество на качеството на работа на гражданското и търговско отделение.

Запазва се и високото ниво на резултатите от касационната проверка по наказателни дела.  От общо 38 върнати от върховната инстанция дела, в 23 съдебният акт на въззивния съд е потвърден изцяло, което съставлява 61% при 68% през 2022 г. и 73% през 2021 г. Шест акта са били отменени изцяло от ВКС, което съставлява 15% от общия брой върнати дела и 7 дела или 18% от всички върнати дела са били с частично изменение на съдебния акт.

От направения анализ на данните за отчетния период може да се направи заключението, че като цяло Апелативен съд – Велико Търново е подобрил своята работа – запазен е относително малкия брой несвършени дела в края на годината, висок процент на делата, приключени в тримесечен срок както и едни много добро качеството на актовете, видно от резултатите от инстанционния контрол.

Тези резултати са постигнати при значителни усилия и старания в работата, от страна на магистратите, като през отчетния период съществуващият вече от години сериозен проблем с щатната заетост на съдиите се задълбочи допълнително с пенсионирането на още трима магистрати, като към настоящия момент, Апелативен съд – Велико Търново работи при общо две трети незает щат за съдии.