Община

135 стават местата в социалната услуга „Обществена трапезария“ на Община Велико Търново

Община Велико Търново ще продължи да предоставя социалната услуга „Обществена трапезария“ и през цялата предстояща 2021 година. Средствата, необходими за обезпечаване дейността на услугата са осигурени от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Това стана факт, след като Фондът одобри проектното предложение на Община Велико Търново. За целта е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез който се гарантира дейността на социалната услуга за периода от 04.01.2021 г. до 31.12.2021 г. (всички 249 работни дни на годината). Стойността на договорираната финансова помощ е в размер на 107 568,00 лв.

От началото на следващата година, значително се увеличава капацитетът на социалната услуга от 75 на 135 места. Увеличаването е в резултат от усилията на Община Велико Търново по адекватен и ефективен начин, да отговори на рисковете и предизвикателствата, породени от разпространението на Covid-19. Увеличението на капацитета ще позволи да бъдат подпомогнати по-голям брой лица от най-рисковите и уязвими групи във връзка с разпространението на коронавирус.  „Обществена трапезария“ е социална услуга, предоставяна в общността, която има за цел да окаже помощ и подкрепа на лица от уязвими социални групи, да подобри качеството на живот и осигури храна на хора, които не могат да си я осигурят сами.

Право да ползват социалната услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Велико Търново имат всички лица, в т. ч. и деца, навършили 7 годишна възраст, които попадат в някоя от следните целеви групи: Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с настоящ адрес на територията на Община Велико Търново; Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, с настоящ адрес на територията на Община Велико Търново; Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /, с настоящ адрес на територията на Община Велико Търново; Скитащи и бездомни деца и лица, вписани в регистъра на скитащи и бездомни деца и лица при Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Велико Търново; Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците; Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход, с настоящ адрес на територията на Община Велико Търново.

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга могат да подадат  (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) Заявление–декларация /по образец/ в офиса на Домашен социален патронаж, находящ се на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18 – на приземния етаж от южната страна на стадион „Ивайло“ (срещу Детска градина „Първи юни“). На територията на Община Велико Търново социалната услуга се предоставя чрез Домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец и се ръководи административно от Управителя на Домашен социален патронаж – Велико Търново. Потребителите получават безплатна храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне един път седмично десерт, в дните от понеделник до петък, с изключение на почивните и празнични дни. Топлият обяд се предоставя в делничните дни от седмицата, от 11.00 ч. до 13.00 ч., в помещение, определено за нуждите на Обществена трапезария на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 23, разположено на партерния етаж в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

Допълнителна информация и образци на документи за кандидатстване могат да бъдат получени от офиса на Домашен социален патронаж, разположен  от южната част на сградата  на стадион „Ивайло“ – срещу главния вход на Детска градина „Първи юни“, както и на следните телефони: 0888 433 665 и 062/ 619 220, електронна поща: dsp_vt@abv.bg .