Образование

13 868 ученици от 87 училища в област Велико Търново са участвали в проект „Твоят час”

13 868 ученици от 87 училища в област Велико Търново са участвали в дейности на проект „Твоят час” през учебната 2016/17 година. 3513 от тях са били обхванати в групи за преодоляване на обучителни затруднения и 10 355 в групи за занимания по интереси, отчете началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева. 46% от децата са били в групи за преодоляване на затруднения по български език и литература, 40% в групи по математика, 5% – по английски и руски език, 5% – по природни науки и 4% – в групи със затруднения по обществените науки. След приключване на заниманията 84 на сто от учениците са повишили своите знания по природни науки, 76% са подобрили компетенциите си по български език и литература и 74% – по обществени науки. С по- високи резултати приключват учебната година и учениците от групите по математика, по английски и руски език. Допълнителните часове са повишили с 2 точки и оценките по предметите на външното оценяване, каза Личева.

„Твоят час” се реализира по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Проектът е с продължителност 29 юли 2016 г. – 31 октомври 2018 г.