Образование

13 послания до просветния министър изпратиха млади учители

Тринадесет послания до просветния министър изпратиха участниците в третия форум на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред нас”. Срещата бе организирана от „Сдружение образователни инициативи 19” и събра във Велико Търново млади учители от старата столица, Враца, Бургас и София. Сред предложенията са регионалните управления на образованието да съдействат при организиране на обучителни семинари, преподавателите да получават информация за средствата за квалификация в началото на учебната година, магистърските програми и следдипломните квалификационни форми да бъдат включени в механизма за получаване на кредити. И още определянето на възпитател и класен ръководител да се осъществява чрез анкета в училището, преразглеждане на Наредбата за приобщаващо образование и отпадане на механизма за оказване на обща подкрепа, тъй като той е включен в длъжностната характеристика на учителите, каза Даниела Стоянова, член на Управителния съвет на Сдружението. Настоява се за въвеждане на задължителни родителски срещи и санкциониране на родителите при неприсъствие, средствата за заплащане на труда на учителите наставници да са целеви, а не от школския бюджет, да се включват повече „практикуващи на терен” специалисти в работните групи на МОН преди създаването на нормативни актове, при въвеждане на новости министерството да изпраща превантивно експерти по области. „Недопустимо е автор на закон/наредба да обучава след това срещу заплащане на външна институция”, коментира Стоянова.

Като основни предизвикателства тя определи  работата с учебната документация, взаимоотношенията с родителите, липсата на ефективен диалог между училищата и институциите. „Механизмът  за работа по Наредбата за приобщаващо образование не дава очакваните резултати, защото процесът е много сложен, мерките са неефективни, отчитат се добри резултати при работа с деца със специални образователни потребности, но не и при тези с много отсъствия. Механизмът за борба с тормоза е сложен и не дава решения на проблемите, а натоварва с още документи учителите. Негативните и пренебрежителни нагласи на общественото мнение в т.ч. на родителите спрямо учителите, начинът, по който колегията приема младия специалист в училище – са друга част от факторите, които демотивират младите за оставане в професията”, посочи Даниела Стоянова.

Според нея – ако подкрепата и уважението към учителя се превърнат в държавна политика, това би утвърдило професията сред обществото и би привлякло повече млади хора за по-дълго време.

Посланията са адресирани и до кмета на Община Велико Търново, областния управител, РУО.