Култура

Фондация „Българско наследство” открива изложба посветена на фасадното монументално изкуство в България

Опазването и управлението на фасадното монументално изкуство в България, създадено през последните 70 години, е темата на изложба, която се открива тази вечер в 17,30 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ гр. Велико Търново.

Нерядко фасадите в заобикалящата ни среда са носители на изкуство, което често не забелязваме. Свикнали сме дотолкова с присъствието на тези мозайки, сграфита, графити и пластична украса върху стените на сградите в нашето ежедневие, че сме загубили усета и оценката за тяхната стойност. Съвременното им състояние още по-малко допринася за естетическото възприятие. Защо ли?

България, заедно с останалите социалистически страни във втората половина на XX век залага на въздействието на фасадното монументално изкуство, било с идеологическа, било с естетическа цел. Тук по държавна поръчка то заема не малко фасади на частни, обществени и индустриални сгради в противовес на рекламните надписи и изображения в т.нар. „капиталистически страни”. Въпреки че са на лице и редица произведения с невисоки художествени качества, немалко са шедьоврите на късния български модернизъм с редки аналози в чужбина. След 1989 година повечето от тези произведения на изкуството биват пренебрегвани и дори заличавани, заедно с останалото наследство от ерата на социализма, без никаква оценка на техните художествени и културно-исторически достойнства.

Междувременно върху фасади, огради и стени на инфраструктурни обекти се появява – къде самодейно, къде по поръчка, един нов вид изкуство – графитите. Те допълват обществената и колекция от произведения на изкуството, които въпреки променящото се отношение на собственици и местни власти по посока на тяхното опазване, остават напълно незащитени от българското законодателство.

Представената изложба е част от проекта „Новото наследство: подходи за опазване и комуникация на съвременното фасадно монументално изкуство в България”, който се реализира от фондация „Българско наследство” /ФНБ/ по програма „Възстановяване и развитие на частните културни организации” на Национален фонд „Култура”в периода от ноември 2022 до ноември 2023 година.

Основен фокус в проекта е поставен именно върху опазването и управлението на съвременното фасадно монументално изкуство /ФМИ/, създадено през последните 70 години.

Партньори по проекта са общините в Бургас, Велико Търново, Пловдив, София и Регионален исторически музей – София. Те са обединени около каузата да насърчат обществения дебат по тема, по която до този момент няма обществен консенсус, единна държавно политика и нормативна уредба, както и да предложат възможни решения за публични политики за опазване и социализация на фасадното монументално изкуство в България.

Ключови дейности, предвидени в проекта:

– Документиране на 80 представителни образци на ФМИ, създадени след средата на 20 век, намиращи се в Бургас, Велико Търново и София

Създаване на регистър на ФМИ

Представяне и обсъждане с местна и международна професионална аудитория и широката общественост на проблематиката, свързана с различните видове ФМИ – мозайки, сграфито, живопис, пластика и графити.

Изготвяне и обсъждане на предложения за културни политики и нормативни промени, свързани с опазването и популяризирането на ФМИ в България.