Икономика

1% данъчна отстъпка, ако доходите са получавани по банков път и харчени безкасово

1% отстъпка от дължимия данък, но не повече от 500 лева могат да ползват физическите лица, ако през предходната година са получили доходите си по банков път и поне 80 на сто от тях са похарчили безкасово. При подаване на декларацията не е необходимо доказване на фактите и обстоятелствата. Това е ново облекчение, което влиза в сила с промените в данъчното законодателство от началото на тази година, обясни Петко Николов, ръководител на отдел „Обслужване на гражданите” в Териториалната дирекция на НАП Велико Търново. Данъчните облекчения за физическите лица се запазват, но се въвежда изискване – към датата на подаване на декларацията те да нямат изискуеми задължения, които подлежат на принудително изпълнение. Декларациите могат да се представят по електронен път, на хартиен носител в офисите на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез пощенските клонове в по-големите населени места.

От тази година юридическите лица, които не са извършвали дейност, не подават годишна декларация, но са задължени до 31 март да уведомят Агенцията по вписванията и териториалните статически бюра, че не са имали активност,  каза Николов. Освен това те подават декларации само по електронен път, като крайният срок е 2 април.

Глобата за първо нарушение е от 500 до 3000 лева, а за второ може да стигне до 6000 лв. На санкция от 200 до 1000 лв. подлежат и управителите на фирмите.

Около 1200 декларации от физически лица и 500 от юридически са подадени в ТД на НАП Велико Търново от началото на кампанията.