Култура

Новият брой на алманах „Света гора“ с диск на документален филм и стихосбирка

    Новият брой на алманах „Света гора” излиза с две изненади за читателите си.  Към луксозното издание е приложен диск с документалния филм „Щрихи от първия български парламент” на сдружение „Теодосий Търновски” с председател нотариус Дешка Рачевец. Вторият жест на списанието е стихосбирка на Красимир Андреев.

Брой 15 („О“) е с нов дизайн на корицата, дело на Калин Николов. Изданието непрекъснато се развива и от малко над 200 страници в първия брой, в последните то е над 700. Основният редакторски екип през годините е в състав: проф. дфн Сава Василев, проф. д-р Радослав Радев и Владимир Шумелов, като в последните години към колегията са включени Огнян Стамболиев и Емилия Моллова (мултимедия), както и десетчленен редакционен съвет с известни автори от България и чужбина. 

В новия брой се представят автори в рубриките – „Поезия“, „Белетристика“, „Литературознание, изкуствознание и публицистика“ и „Преглед“ – литературнокритически обзор на около 50 заглавия от последните две години.     «Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 година като из­да­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во, а от 2009 година е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“.По­ред­но­то но­ме­ри­ра­не на бро­е­ве­те ста­ва чрез бук­ви­те на бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка, ка­то спо­ред кон­цеп­ци­я­та пос­лед­ни­ят брой тряб­ва да бъ­де оз­на­чен с бук­ва „Я“. 

Още с пър­вия си брой из­да­ни­е­то из­пъл­нява за­ло­же­на­та кон­цеп­ция да бъ­де мост меж­ду мо­дер­но­то и тра­ди­ци­я­та, из­ли­зай­ки от до­се­гаш­ния нат­ра­пен ста­тус на провинци­ал­ни­те про­дук­ти. То е от­во­ре­но за ав­то­ри не са­мо от Велико Тър­но­во и ре­ги­о­на, но и за ка­чес­т­ве­на­та бъл­гар­с­ка ли­те­ра­ту­ра от сто­ли­ца­та и про­вин­ци­я­та, за представяне на чуждестранна литература от света и Балканите», споделиха от екипа му.

Броят излиза с финансовата подкрепа на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и любезното съдействие на нотариус Дешка Рачевец и Сдружение „Св. Теодосий Търновски“ – Велико Търново.