Денят

Язовир край Лясковец се оцвети в зелено, РИОСВ изследва причините

Експерти от РИОСВ – Велико Търново и представители на Басейнова дирекция – Плевен и Регионална лаборатория – Велико Търново извършиха проверка във връзка с получен сигнал за наблюдавано оцветяване на водата в крайбрежни участъци на язовир „Добри дял“, община Лясковец. При огледа на язовира и вливащото се в него дере Брода не беше установено наличие на мъртва риба, а зелено оцветяване на водата в отделни участъци на язовира.

За изясняване характера и степента на вероятно замърсяване на водния обект от представител на Регионалната лаборатория са взети четири водни проби за изследване: 1 от яз. „Добри дял“, 2 от дере Брода и 1 от отпадъчните води, зауствани в дере Брода от производствено предприятие в района. Те ще се изследват по показателите: арсен, олово, хром (шествалентен), хром (общ), живак, никел, цинк, кадмий, мед, цианиди, нефтопродукти.

На място водите на язовира и дерето са изследвани по показателите: рН, разтворен кислород и електропроводимост. Получените резултати съответстват на добро и умерено състояние на водния обект съгласно Наредба №Н-4 за характеризиране на повърхностните води. Пълните резултати от анализите на взетите водни проби ще бъдат готови след няколко дни.