Здравеопазване Община

Шест превишения на нормите за фини прахови частици регистрира РИОСВ през ноември в Търново

По искане на кмета на община Велико Търново инж. Даниел Панов РИОСВ възложи на Регионална лаборатория Русе към Изпълнителна агенция по околна среда да измери качеството на въздуха в кварталите „Чолаковци“ и „Бузлуджа“ във Велико Търново. При измерванията с мобилната автоматична станция в пункт Детска градина „Рада Войвода“ в кв. „Чолаковци“ в периода 23-30 ноември нe са регистрирани превишения на нормите за измерените газообразни замърсители. За фини прахови частици е регистрирано превишение на 24 ноември на средноденонощната норма от 50 µg/m3, като регистрираната стойност е 56 mg/m3.

Измерването в кв. „Бузлуджа“ до Старческия дом приключи на 9 декември 2017 г. Резултатите ще бъдат представени в РИОСВ – Велико Търново до края на месеца.

Данните от месечната справка за нивата на фини прахови частици през ноември сочат, че в постоянния пункт за мониторинг, разположен в сградата на РИОСВ, са регистрирани шест превишения на праговата стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. Най-високата стойност на показателя във Велико Търново е измерена на 22 ноември – 67,70 µg/m3.

В Горна Оряховица за ноември са отчетени 11 дни с превишение на нормата на фини прахови частици, а в

Свищов – два дни.

 

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone