Денят

Център „Амалипе“ в Търново организира три регионални срещи с школски директори

Центърът за етнически диалог и толерантност „Амалипе“ във Велико Търново инициира три работни срещи с директори на училища, участващи в проект „Всеки ученик ще бъде отличник“, финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Събитията ще бъдат разделени по регионален принцип и ще се организират с цел обсъждане на технически и административни въпроси, свързани с изпълнението на новата фаза на проекта. „Всеки ученик ще бъде отличник” е многогодишна програма на Център „Амалипе“, чиито дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, повишаване на успеха на учениците в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните или записаните отново в училище деца. Целта ни е увеличаване на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища и преодоляване на нарастващия проблем с отпадането и ниската мотивация на учениците в гимназиална степен”, коментира председателят на Център „Амалипе” Деан Колев. Проектът надгражда богатия опит на ромската организация по въвеждане на „Фолклор на етносите – ромски фолклор” и Програмата за намаляване отпадането на ромските деца от училище, която бе изпълнявана в рамките на 7 години в 250 училища от цяла България. Около 45 000 деца са основната целевата група на проекта, отделно техните родители и близки, както и по-широката общност. Освен дейностите, които ще продължат да се реализират в основните училища, ще се въведат и нови форми с цел повишаване на образователните резултати на учениците. През следващите три години програмата ще развие и педагогически инструментариум и нови форми, чрез които да бъдат активизирани учениците в гимназиална степен и техните родители. Предвижда се подкрепа на новите обединени училища и професионалните гимназии. „Регионалните срещи на професионалната директорска общност за интеркултурно образование са важно средство за формиране и сплотяване на мрежата, както и за взаимна подкрепа между директорите. Сбирките са и важен инструмент за застъпничество на регионално ниво, тъй като на тях ще присъстват и представители на съответното Регионално управление на образованието”, информира още Деан Колев.