Община

Финансист №1 на община Велико Търново участва в заседание на НСОРБ относно проблемите на децентрализацията

Община Габрово бе домакин на второто за годината заседание на Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост към НСОРБ. Целта му бе да се разгледат конкретни предложения за законови и други промени в областите местни финанси и децентрализация, местни данъци и такси, субсидиране и компенсиране на обществения превоз на пътници съгласно решение на УС на НСОРБ от 19 юли.

В заседанието на комисията се включиха общо 29 кметове, председатели на общински съвети, финансисти и данъчни експерти от 18 общини, които оживено дискутираха предизвикателствата при изпълнение на общинските бюджети през 2022 г., приоритетните предложения за нормативни промени, които да влязат в пакета данъчни закони по бюджетната процедура за 2023 г. и по други актуални теми.

Мариян Маринов, зам.-председател на комисията и директор на дирекция в община Велико Търново, акцентира върху някои открити въпроси при приложението на ПМС 229/29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините и останалите актове, публикувани в ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г. Коментирано бе допълнителното финансиране от бюджета на МРРБ за общински инвестиционни проекти, анонсирано с четири списъка – на министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на финансите. Господин Маринов обърна внимание на срочните важни задачи пред общинските финансисти:

Инвентаризиране на сключените договори за строителство, с оглед готовността за прилагане на последните промени в Закона за обществени поръчки – нов чл. 117а за актуализиране на цената им и разширяване на възможностите за извършване на компенсирани промени с цел усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи.

Преглед на всички преходни остатъци и разходването им в контекста на последните изменения в ПМС №31 за изпълнението на държавния бюджет за 2022 г., вкл. за освобождаване на ресурс за други дейности. Общинските финансистите следва да обърнат специално внимание на разпоредбите на чл. 29, чл. 42, чл. 43 и чл. 46 и определените в тях срокове и условия за възстановяване на неусвоените остатъци от трансфери от предходни години.

Комисията обсъди и направленията за актуализиране на внесените от НСОРБ предложения по пролетната прогноза за Бюджет 2023, както и намалените заявки на общините за организационно техническата подготовка на предстоящите избори, одобрени с ПМС №241/4.08.2022 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Двама представители на община Стара Загора – Цанка Ганева, директор дирекция, и Иван Иванов, началник отдел, представиха резултатите от анализа на ставките на местните данъци и размерите на местните такси през 2022 г., който екипът на НСОРБ подготвя традиционно и разпространява сред всички общини. Въз основа на този анализ, УС на НСОРБ възложи на Комисията да подготви конкретни предложения за промени в Закона за местните данъци и такси. Обсъдени бяха следните варианти за подобряване разпоредбите на закона, целящи:

Подобряване дефиницията за облагаем имоти по чл. 10, като в по-голяма степен се обхванат и имотите в режим на търпимост, „съоръжения на техническата инфраструктура, съдържащи характеристиките на сгради“, нанесени в кадастралната карта.

Възстановяване на нормите, обвързващи базисната данъчна стойност на недвижимите имоти с динамиката на пазарните цени, съгласно индексите от НСИ. Осигуряване на възможност за по-голяма оперативност на местно ниво при диференциране на данъчната оценка на недвижимите имоти, съобразно начина на трайно ползване, напр. класификацията по Закона за кадастъра и имотния регистър.

По-ясно регламентиране на начина на облагане и на данъчно задълженото лице, в случаите на удостоверена от общината търпимост на съответния строеж.

Включване в облагане на земеделската и горска техника, движеща се по пътната мрежа на страната.

Други промени, осигуряващи електронния обмен на данни и информация при администрирането на МДТ.

Комисията обсъди и направленията за бъдеща съвместна работа с НАП, вкл. и чрез сключване на споразумение за взаимодействие при администрирането на местните данъци и осигуряване на по-добра събираемост на публичните приходи.

Надя Каратова – зам.-председател на комисията и зам.-кмет на Кюстендил, представи основните резултати от анализа на изпълнението на общинските бюджети за 2021 г., по които УС на НСОРБ препоръча Комисията да подготви предложения за нормативни промени. На тази база секретарят на комисията Даниела Ушатова – ръководител екип „Местни политики и финанси“ в НСОРБ, представи конкретни предложения, насочени към преотстъпване на част от националните данъци и други изменения в законодателството, които да гарантират свободното разпореждане на общинските съвети с предоставените им трансфери.

Част от предложенията целят ежегодно уреждани в Закона за държавния бюджет норми през последните няколко години да намерят своето систематично място в основния закон – Закона за публичните финанси. Още повече, че с мотивите към Решение на Конституционния съд №17/03.10.1995 г. е посочено, че „Ежегодните бюджетни закони са закони във формален смисъл само защото под наименованието „закон“ са гласувани от Народното събрание. В основното, същинското си съдържание те не съдържат правни норми.“

Другата част от обсъдените от Комисията текстове осигуряват прилагането на модел за децентрализация, чрез който да се изпълнят препоръките на Конгреса на местните и регионални власти и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и да подобрят значително фискалните показатели на местното управление, спрямо статистиката на ниво ЕС.

Мария Йозова – заместник-председател на ПКМФБОС и зам.-кмет на Габрово, запозна колегите си с проблемите по прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Госпожа Йозова дефинира конкретни направления за промени в наредбата:

Синхронизиране с текстовете на §4 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) , по-конкретно определяне на ясна дефиниция, условия и ред за определяне на нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.

Определяне на по-ясна и справедлива методика на Министерство на финансите и Министерство на транспорта и съобщенията за разпределение на средствата за годината по обективни критерии. Методиката следва да опише подробно и участващите показатели/разходи, въз основа на които се заявяват съответните ресурси и по които се разпределят по общини.

Актуализиране на стойността на ежемесечните компенсации за намалените приходи при пътуванията на учениците в дневна форма на обучение, на студентите редовно обучение, вкл. докторантите в редовна форма на обучение, и на получаващите пенсия, които не са променяни през последните 10 г. и все повече не отчитат спецификите на различните видове градски транспорт.

Прецизиране на условията за субсидиране на превозите по междуселищни автобусни линии, които съдържат в маршрута си населени места от планински и други райони.

Създаване на единен публичен електронен регистър, даващ достъпна информация за потребителите, превозвачите и местните власти за цените на субсидирания транспорт и останалите условия по изпълнение на ЗАП. Предложението е пряко свързано и с бъдещото работа на общините със системата ИСКОП, възложената от ИА „Автомобилна администрация“ на „Информационно обслужване“ АД.

Подобряване на условията за разпределяне на субсидиите за пробега за съответните категории населени места, вкл. чрез диференциране на минималния брой транспортни връзки дневно или седмично, както и на максималния брой двупосочни курсове годишно. В този случай следва да се определи и редът, по който общините могат да съфинансират превозите по линии, над нормативно определените лимити.

Включване на нов раздел за условията и реда за разпределение на допълнителните трансфери за превозвачи, на които са възложени превози по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми – републиканска, междуобластна, областни и общински, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент (ЕО) № 1370/2007) и които спазват правилата за извършване на обществен превоз на пътници.

Осигуряване на допълнителни „кризисни“ възможност за сключване на договори за обществен превоз на пътници, когато няма интерес към определени линии (напр. две поредни поръчки).

Дефиниране на възможностите за съчетаване на местно ниво на специализиран и обществен транспорт – напр. фирми, които самостоятелно извозват работниците и допълнително намаляват пътникопотока по нерентабилните линии, да подлежат на вписване в регистъра и да имат право да превозват и гражданите, като съответно получават финансиране.

Облекчаване на определени технически изисквания към превозните средства, изпълняващи нерентабилни линии (напр. вместо автобуси – определена категория микробуси).

В рамките на дискусиите стана ясно, че при приемането и обнародването на ПМС №216/29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони за 2022 г. и за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по §4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г., в Приложение №2 към чл. 4, ал. 2 – към Указания за разпределяне на средствата, определени в приложение №1 към чл. 3, не са приложени съответните справки по образци, по които превозвачите ще заявят необходимите им средства.