Образование

Учители, родители и студенти ще работят съвместно по проект за приобщаване на ученици от етническите малцинства

Преподаватели от Педагогически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  спечелиха проект „Подготвени учители – активни родители – успяващи ученици“ пред  Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на стойност 26615 лева.

Реализиране на мерки за взаимодействие на образователните институции с родители, местни общности и местна власт с цел подобряване процеса на образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности е сред основните приоритети на проекта. Дейностите ще се проведат в рамките на 7 месеца – от декември 2022 до юни 2023 г.

Петнадесет учители от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Златарица, 30 родители и 15 студенти-доброволци от Великотърновския университет са ангажирани с изпълнението на задачите.

Дейностите по проекта ще допринесат за: създаване на условия за по-успешни педагогически взаимодействия чрез реализиране на разнообразни съвместни дейности между педагозите, доброволците-студенти и родителите, които ще имат положително влияние върху мотивацията на родителите, до повишаване доверието на родителите към образователната институция чрез делегиране на повече права и отговорности като активни участници в педагогическите взаимодействия, както и за формиране на компетентности у бъдещите учители за активно взаимодействие със семейната общност  за мотивиране и стимулиране на родителите да насърчават и подкрепят децата си в образователния процес.