Здравеопазване

Удължава се облекченият режим за отпускане и предписване на лекарства

Във връзка с Решение № 426 от 26 май 2021 г. на Министерския съвет за удължаване на срока на въведената на територията на Република България извънредна епидемична обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, считано от 1 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г., както и във връзка със Заповед №РД-01-373/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви информираме, че се удължава облекченият режим за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ЛП), медицински изделия (МИ) и диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ), заплащани напълно или частично от НЗОК, до 3 0.0 6.2021 г. включително.

Мерките са свързани и с необходимостта от издаване на актуални електронни рецепти за ЛП, МИ, ДХСМЦ и нови протоколи, както и предвид предстоящото стартиране на „Електронна рецептурна книжка“.

До 30.06.2021 г. включително, аптеките могат  да отпускат ЛП, МИ, ДХСМЦ само по
рецептурна книжка, без представяне на рецепта, съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати ЛП, МИ, ДХСМЦ. При това отпускане (служебна рецепта „S“/служебен отрязък „S”) аптеката, отпускаща ЛП, МИ, ДХСМЦ, следва да е същата, отпуснала последно ЛП, МИ, ДХСМЦ съгласно последно вписания/те в данни в рецептурната книжка (видно от печата в рецептурната книжка).

От 1 юли 2021 г. всички здравноосигурени, включително и тези, които са получавали ЛП, МИ, ДХСМЦ със служебна рецепта „S“/служебен отрязък „S”, следва да се обърнат към лекуващия лекар за издаване на актуална електронна рецепта за необходимите им ЛП, МИ, ДХСМЦ.

Напомняме, че рецептурните бланки на хартиен носител, издадени преди  01.06.2021 г., се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност.

Срокът на валидност на протоколите (по образец „Протокол за предписване на  лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“), изтичащи по време на въведената извънредна епидемична обстановка, т.е., в периода от 16.11.2020 г. до 30.06.2021 г. вкл., ще бъдат удължени служебно.

От 1 юли 2021 г. срокът на валидност на протоколите няма да се удължава. Здравноосигурените следва да се обърнат към лечебните заведения за издаване на нов протокол.

По електронно предписание, на което срокът на валидност е изтекъл, не може да се изпълнява служебна рецепта „S“/служебен отрязък „S”. В този случай задължително пациентът се насочва към лекар от лечебно заведение за издаване на нова електронна рецепта.
Районните здравноосигурителни каси са информирали договорните си партньори, общопрактикуващи лекари и специалисти от извънболничната медицинска помощ, както и аптеките, за обстоятелствата, произтичащи от регламентите за служебно удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, предписването, отпускане и отчитане на лекарствени продукти.