Съд

Увеличава се броят на осъдените след споразумения в търновския Районен съд

През изтеклата 2018 година в Районен съд – Велико Търново са разгледани 6 884 дела, от които 4 348 броя са граждански дела и 2 536 – наказателни дела. В тримесечния срок са приключени общо 5 775 дела, което представлява 93 % от всички свършени дела.

 

Постъпилите наказателни дела през 2018 год. са 2 398 , а останалите несвършени от предходната 2017 год. са 138 дела.

Увеличава се делът на постъпилите наказателни дела от общ характер, сочи отчетът на Районен съд.

Запазена е тенденцията от предходните години и най -голям отново е делът на общоопасните престъпления – 191 бр.

През 2018 година делата, свързани с престъпления против собствеността – кражба, грабеж, измама, документна измама, присвояване, са 91 бр.; против реда и общественото спокойствие – 17 бр., документи престъпления – 16 бр., против дейността на държавните органи и обществените организации – 15 бр.,против стопанството са 11 бр., престъпления против личността – телесни повреди – 8 бр., престъпленията против брака, семейството и младежта – 3 бр. и престъпления против правата на гражданите – 1 бр.

 

През отчетната 2018 год. общо 389 са лицата, съдени в наказателните производства от общ характер, като 1 е оправдано и съответно 388 са осъдени. Най-голям дял заемат общоопасните престъпления, по които са съдени 191 лица. На следващо място са престъпленията против собствеността – 115 съдени лица, от които 114 осъдени и 1 оправдано.

При наказателните дела от частен характер от 12 съдени лица, 10 са оправдани, а 2 са осъдени.

При административно-наказателните дела по чл.78а от Наказателния кодекс от 61 съдени лица, 1 е оправдано, 60 са освободени от наказателна отговорност по чл.78а, като 57 са с наложено административно наказание глоба, а 3 броя лица са с наказание обществено порицание.

Увеличен е значително броят на осъдените лица по споразумения спрямо предходните години – 294 броя през 2018 год.,в сравнение с 250 броя през 2017 год.

Запазена е тенденцията и през 2018 год., спрямо предходните две години, като по 25 бр. дела е използван институтът на съкратеното съдебно следствие. През 2017 год. са 27 бр., а през 2016 год. са 26 бр. дела.