Полиция Прокуратура

Търновски прокурори и полицаи се обучаваха за работа по престъпления от омраза

Съвместно обучение за полицейски служители и прокурори  за установяване на и работата по престъпления от омраза“ се проведе  във Велико Търново. В него участват 25 обучаеми – прокурори и полицаи от зоната на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Обучението се реализира в рамките на двугодишен  проект „Изграждане на всеобхватно наказателно правосъдие в отговор на престъпленията от омраза“, който се осъществява от Службата за демократични институции  и човешките права  при Организацията за сигурност  и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в партньорство с Прокуратурата на Република България и Национален институт на правосъдието. Проектът се изпълнява в рамките на четири държави-членки на ОССЕ – България, Гърция, Италия и Полша – за да се помогне за изграждането на всеобхватно наказателно правосъдие.

Лектори на двудневното обучение са Томе Шекерджиев – ръководител на проекта, Салма Юсеф – прокурор във Великобритания, Хермас Ренес – полицай, специализиран в противодействие на престъпления с дискриминационни мотиви от Холандия, Франсоа Делю – консултант по въпроси за престъпления от омраза от Белгия и прокурор Калина Серафимова от Върховна касационна прокуратура. Предвидено е в рамките на последователни сесии да се обсъдят  въпроси за мащаба на предубежденията и предразсъдъците в местната среда, разбирането за престъпленията от омраза и тяхното въздействие, установяването на потенциални случаи и ответните действия на разследване. Представени са международната и регионалната правна уредба, документи на ООН, ОССЕ и от съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, и примерни казуси.

Целта на обучението е да се постави акцент върху работа и  ролята на полицията и прокуратурите и важността на взаимодействието им за целите на наказателното правосъдие.

В резултат на работата от трите пилотни обучения в София, Велико Търново и Пловдив, ще се разработи  наръчник за съвместно обучение на полицаи и прокурори  за справяне с престъпления, свързани с омраза, като ще се ползват добри практики за България и за държавите –членки на ОССЕ в рамките на наказателното правосъдие.

Какво представляват престъпленията от омраза? Престъпленията от омраза са престъпни деяния, мотивирани  от пристрастия  или предразсъдъци  към определени групи хора въз основа на раса, етническа принадлежност, език, религия, националност, сексуална ориентация, пол или друга фундаментална характеристика. Престъпленията от омраза не засягат само  лица или конкретни групи, но и хора или имущество, свързани с група, която споделя защитена характеристика, като читалища или места за поклонение. Престъпленията от омраза засягат сигурността на хората, техните общности и обществата като цяло.