Община Общински съвет

Търновските общински дружества с печалба от 126 000 лв. за полугодието

За първото шестмесечие на 2018г. общия финансов резултат на всички дружества със 100% общинско участие в община Велико Търново е положителен в размер на 126 000 лв. За предходния период на 2017г. общия финансов резултат  на същите търговски дружества е бил 169 000 лв.

„Обредни дейности“ ЕООД е с печалба от 10 000 лв.; „Царевград Търнов“ ЕООД – 21 000 лв.; Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина – 5 000 лв.; Центърът за кожно-венерически болести – 5  000 лв.;

Специализираната белодробна болница „Д-р Трейман” ЕООД – 38 000 лв.; Комплексният онкологичен център – 18 000 лв.; „Инвестстрой-92″ ЕООД –                 1 000 лв.; Центърът за психично здраве – 29 000 лв.

Останалото едно търговско дружество ОД „Паркинги  и гаражи” е приключило шестмесечието с отрицателен финансов резултат в размер на 1 000 лв.

През отчетния период приходите на търговските дружества са се увеличили с 1 507 000 лв. и от 7 343 000 лв. за аналогичния период на  2017г. са постигнати 8 850 000 лв., но едновременно с това  са се променили и разходите,  като при тях също има увеличение, което е от 1 550 000 лв.

Общия резултат за шестмесечието е намаление на консолидираната печалба с 43 000 лв. Разходите за разглеждания период на 2018г. са в размер на 8 724 000 лв.  Дълготрайните материални активи са в размер на 14 390 000 лв., а дълготрайните нематериални активи са в размер на 92 000 лв. за 2018г.

Общите краткосрочни задължения  на общинските търговски дружества са в размер на 4 478 000 лв. за 2018г. и се характеризират с намаление в  сравнение  с 2017г. от 144 000 лв.

Пълната информация за финансовото състояние на общинските търговски дружества ще бъде представена на Великотърновския общински съвет на заседанието в края на септември.