Любопитно

Старостоличанин поставя основите на геологията у нас

Търновецът Георги Златарски е основател на геологията у нас, уважаван член на Българското книжовно дружество и на чуждестранни академии на науките, реномиран професор в Софийския университет.

Роден през 1854 г., той е втори от четиримата синове на възрожденеца Никола Златарски. Братята му са видни строители на следосвобожденска България – Александър е сред основателите на Сметната палата, Стефан е офицер, а .проф. Васил Златарски е сред знаковите ни медиевисти.

Георги завършва мъжката гимназия в родното Търново, а след това продължава образованието си в Имперския лицей в Цариград. В годината на Априлското въстание вече е първокурсник по естествени науки в Загребския университет, където следва четири лета.

След завършването, на 28-годишният младеж е поверена цялостната организация на българския павилион, в рамките на Първото изложение на полезни изкопаеми и минерали у нас, което се провежда през 1882 г. в Пловдив. През същата година младият учен публикува първия български научен труд по геология „Рудите в България“. Веднага след Съединението се включва като доброволец в Сръбско-българската война.

За минеролог-геолог при Министерството на финансите е назначен още пет години преди началото й, а още толкова след края на братоубийствения конфликт е вече началник на отделението за мините и геологическата снимка при същото министерство. На 39 години става директор в геологическия отдел на Министерството на търговията и земеделието. Длъжността му помага да посети и да работи научно в Австрия и Англия, сътрудничи и дружи с учените Франц Тоула и Константин Иречек.

Заема длъжността Декан на Физико-математическия факултет към СУ през учебната 1903 – 1904 г. Ректор е на университета през 1897 – 1898 и 1901 – 1902 г. Чете курсове по Обща геология; Историческа геология; Геология на България; Палеонтология на безгръбначните животни; Физиографска и динамична геология; Геотектоника и стратиграфска геология; Палеозоология; Въведение в изучаването на геологията и динамичната геология. На 55-годишна възраст умира внезапно, на днешния ден през 1909 г.  в родния град Търново, но е погребан в столицата София.