Социални дейности

Тече прием на социални помощи за първокласници и отопление

От 17 юли тече прием на заявления за получаване на целеви помощи за отопление, съобщи юристконсултът на дирекция “Социално подпомагане” – Ивайло Деев. В Държавен вестник брой 57 от 14 юли е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба РД 07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Според нея, заявленията-декларации, постъпили преди влизане в сила на наредбата се разглеждат и приключват по досегашния ред, а помощите се изплащат в съответната дирекция “Социално подпомагане”, издала заповедта.

Промяната е, че заявления-деклариции вече се подават в дирекциите по настоящ адрес, като крайният срок за това е последният ден на октомври.

При определяне правото на помощи размерът на пенсиите се намалява, за да може диферинцираният доход да не надскочи допустимите прагове и съответно – да може нуждаещите се да получат средствата. Така пенсиите, определени до 30 юни т.г. се намаляват с коефициент 1.302, тези в размер до 180 лв. и определени след 30 юни – с коефициент 1.452, а тези над 180 лв. – с коефициент 1,333.

Целевата помощ се отпуска за отопление на ток, топлоенергия и природен газ в пари на семейството, а при отопление с твърдо гориво –  в брой на семейството, или на съответните търговци – при изрично заявено в декларацията желание от страна на ползвателите. За миналия отоплителен сезон такава помощ са получили 7 260 лица и семейства.

Целевата помощ за първокласници по реда на Закона за семейните помощи за деца е отворена за кандидатстване от началото на месеца. Размера на помощта е 250 лв., право на нея имат семейства, записали децата си за първи път в държавно или общинско училище. Доходът им за предходните 12 месеца от подаването на молбите не бива да надхвърля 400 лв. Средствата са предназначени за разходите по подготовката за учебната година и в случаи, в които ползвателите се окажат недобросъвестни – получат помощта, но въпреки това не изпращат децата си на училище – предоставените средства подлежат на възстановяване, уточняват от социалната дирекция. За изминалата учебна година с над 340 000 лв. са подпомогнати 1341 семейства.