Икономика

Техническото и експлоатационното състояние на язовирите в област Велико Търново е добро

На територията на област Велико Търново има 153 язовира. Комисия, назначена от областния управител Георги Гугучков, е направила проверки на язовирите в 8 от общините, а през следващите месеци предстоят проверки в общините Велико Търново и Павликени. В резултата на това са съставени 59 констативни протокола и предписания. Те са връчени на кметовете на общини, на собствениците на язовири и са изпратени на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за предприемане на действия съобразно техните правомощия. Предписанията са за оформяне на техническата документация на язовирите, заснемането им и вярното отразяване в кадастралните регистри. Също така и за почистване от храстовидна и дървесна растителност по язовирната стена и на 500-метровите участъци от деретата след язовирните стени. Дадени са и препоръки за възстановяване на основните изпускатели, за възстановяване на профила на короните и за поддържане на постоянен свободен обем в язовирите.

На основание Закона за водите в Областна администрация са разгледани постъпилите предложения от кметовете на общини на територията на област Велико Търново за промяна на собствеността на 64 язовира, публична общинска собственост, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост на държавата. Издадени са 12 заповеди за отказ, 13 язовира остават в собственост на общините, 4 язовира имат договор за дарение. Към настоящия момент е извършено фактическо предаване и приемане на 5 язовира от общините на държавата. За останалите 30 – процедурите продължават до отстраняване на нередностите, съобщвата от пресцентъра на институцията.