Денят

С 5,5% са намалели лицата, водени на отчет в Детска педагогическа стая през 2022 г.

През 2022 г. в област Велико Търново броят на водените на отчет в Детска педагогическа стая /ДПС/ малолетни и не­пъл­нолетни лица е 393. В сравнение с 2021 г. броят им намалява с 5.5%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 82.4%;

малолетни (8 – 13 години) – 17.6%;

момчета – 322 (81.9%);

момичета – 71 (18.1%);

учащи – 354 (90.1%);

в криминогенна среда живеят 270 малолетни и непълнолетни (68.7%).

Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС през 2022 г. в областта е 181, или 46.10% от всички водени на отчет лица, като 87.3% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2021 г. броят на новозаведените се увеличава с 50.8%.

През 2022 г. снети от отчет в ДПС са 140 малолетни и непълнолетни лица, или 35.6% от во­де­ните на отчет в ДПС, като 75 лица (53.6%) са отпаднали поради поправяне на поведението, 65 лица – поради навършване на 18 години (46.4%). В сравнение с 2021 г., броят на малолетните и непъл­но­лет­ните лица, снети от отчет в ДПС се увеличава с 53.8%.

Противообществени прояви

 

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви в област Велико Търново през 2022 г., са 140. Малолетните и непълнолетните момчета са 109 (77.9%), а момичетата – 31 (22.1%).

Разпределението на преминалите през ДПС по някои видове противообществени прояви е след­­ното:

бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от ре­зи­ден­тен тип – 36 лица (25.7%);

прояви на насилие и агресия – 33 лица (23.6%);

повреждане на обществена и/или частна собственост – 27 лица (19.3%);

тормоз – 18 лица (12.9%);

употреба на психоактивни вещества – 15 лица (10.7%);

непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място – 5 лица (3.6%);

скитничество и просия – общо 3 лица (2.1%);

други – 3 лица (2.1%).

 Извършени престъпления

През 2022 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления в област Велико Търново, са 212.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на въз­­­раст 8 – 17 години. Извършители на кражби са 114 лица, или 53.8% от всички малолетни и не­пъл­­нолетни, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извърши­те­ли­те на домови кражби – 26.3% (30 лица), следват кражби от магазини или други търговски обекти – 23.7% (27 лица), джеб­чий­ските кражби – 7.9% (9 лица), а взломните кражби – 3.5% (4 лица).

От общия брой на извършителите на престъпления 41 лица (19.3%) са регистрирани за престъп­ления, свързани с унищожаване и повреждане на имущество, 29 лица (13.7%) – за престъп­ле­ния, свързани с наркотици, а 5 лица (2.4%) – за хулиганство.

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

През 2022 г. в ДПС са регистрирани 24 пострадали от престъпления лица на възраст 8 – 17 години, от които 13 (54.12%) са момчета и 11 (45.98%) – момичета. Малолетните пострадали лица са 33.3%, а непълнолетните – 66.7%.  Сред жертвите на престъпления най-много са малолетните и непълнолетните, пострадали от на­не­сени телесни повреди – 12 лица (50.0%).

 Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолет­ни­те и непълнолетните

 През 2022 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непъл­нолетните в област Велико Търново са образували 281 възпитателни дела (с 55 повече спря­мо предходната 2021 година). Броят на решените дела е 256, като в срок до един месец са решени – 41.0% от тях. Прекратени са 22 дела, или 7.8% от образуваните възпитателни дела. В края на 2022 г. са останали несвършени 19 дела.

През 2022 г. местните комисии са наложили 404 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непъл­но­лет­­­­ните.

Най-често налаганите възпитателните мерки са:

предупреждение – 192 мерки (47.5%);

поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – 69 мерки (17.1%);

поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за пола­га­не на засилени грижи – 64 мерки (15.8%);

задължаване на непъл­но­летния да извърши определена работа в полза на обществото – 30 мер­ки (7.4%);

задължаване да участ­ва в консултациии, обучения и програми – 18 мерки (4.5%).

 Малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки в област Велико Тър­но­во през 2022 г. са 297. От тях:

малолетни са 93 (31.3%);

непълнолетни са 204 (68.7%);

момчета са 252 (84.8%), а момичета – 45 (15.2%).

51.2% от малолетните и непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки, са с основно образобавание, 26.9% – с начално или незавършено начално образование и със средно образование – 21.9%