Денят

С 3 140 души е намаляло населението в областта, спада и раждаемостта

Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението в област Велико Търново, намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост. Това са тенденциите за региона според данните на Отдел „Статистически изследвания” в старата столица. Други изводи от изследването са увеличен коефициент на обща и детска смъртност; както и ръст на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

 

Към 31 декември 2019 г. населението на област Велико Търново е 232 568 души, което представлява 3.3% от населението на страната и нарежда областта на девето място по брой на населението от 28-те области в България. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 3 140 души, или с 1.3%.

Мъжете са 112 401 (48.3%), а жените – 120 167 (51.7%), или на 1 000 мъже се падат 1 069 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 49 г. включително. След 50 години с нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

 

Продължава процесът на остаряване на населението в област Велико Търново. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 55 560, или 23.9% от населението на областта. В сравнение с предходната 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 5.1 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.4%, а на мъжете – 20.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Сухиндол (31.0%), Полски Тръмбеш (30.0%), и Павликени (28.9%).

Най-нисък е делът на възрастното население в общините Велико Търново – 20.3%, и Стражица – 21.7%.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 29 740, или 12.8% от общия брой на населението в област Велико Търново и спрямо предходните 2018 и 2017 г. този дял нараства с 0.1%.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стражица – 16.9 %, а най-нисък в община Лясковец – 10.7%  от населението на областта.

Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Велико Търново е 57.9%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2018 г. този коефициент е бил 56.9%, 2017 г. – 55.9%, 2016 г. – 54.9%, 2015 г. –  53.8%, 2014 г. – 52.3%, 2013 г. – 50.9%, а през 2012 г. – 49.4%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 51.3%, отколкото в селата – 76.7%. Във всички общини в областта този показател е над 50.0%, като най-неблагоприятно е съотношението в общините Сухиндол (76.7%) и Полски Тръмбеш (75.8%), а най-благоприятно  в общините Велико Търново – 50.5% и Свищов – 54.7%.

Остаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст, която е 45.1 години в края на 2019 г. (43.3 години за мъжете и 46.7 години за жените). Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43.4 години, а в селата – 48.9 години.