Поминък

С над 12 000 хка са се увеличили горските площи за десетилетие

За последното десетилетие площта на горските територии в района на дейност на Регионалната дирекция по горите в старата столица се е увеличила с над 12 хиляди хектара, информира инж. Петър Воденичаров, заместник-шеф на дирекцията. По негови думи, увеличението основно се дължи на залесени и самозалесили се изоставени земеделски земи. Инж. Воденичаров подчерта, че ежегодно нарастват и запасите от дървесина, а естественият средногодишен прираст от горите в региона е кръгло 700 000 кубически метра. За десетилетието в 14-те общини от Търновска и Габровска област средногодишният добив е с над 200 000 кубика по-малко, допълни той.

 

През 2016 г. в държавните горски територии са залесени 970 дка, от които 420 дка с топола, информират от горската дирекция. От там уточняват, че сравнително малката площ на залесяванията с други дървесни видове се дължи на даване приоритет на естественото семенно възобновяване, като по-природосъобразно и икономически по-изгодно. На 2 460 дка възлизат териториите, в които се отглеждат млади насаждения без материален добив. През изтеклата година в общинските горски територии са залесени  1 401 дка по Мярка 223 от Програмата за развитие на селските райони.