Образование

С кръгла маса приключиха дейностите по проект „Подготвени учители – активни родители – успяващи ученици“

Със заключителна кръгла маса приключи проект „Подготвени учители – активни родители – успяващи ученици“.  Програмата се осъществи по конкурсна програма на Великотърновския университет  и  Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Дейностите по проекта се проведоха в рамките на 7 месеца – от декември 2022г. до юни 2023г

Проектното предложение предвижда пряка работа с учители, родители и студенти доброволци. Учителите са от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Златарица. Включени са родители от града, които се самоопределят с различна етническа принадлежност. Доброволците са студенти от ВТУ, които се обучават в различни педагогически специалности, степени и форми на обучение.

Проектът цели устойчиво функциониране на създадените алтернативни иновативни форми за пълноценно партньорство между образователни институции и родителската общност. Значимостта му се изразява в различния подход при педагогическите взаимодействия и стремежа училището да „отиде” при семейството и общността, да се доближи до родителите чрез интерактивни методи на комуникация – изнесени родителски срещи, неформални срещи, тематично ориентирани към професионалното ориентиране и кариерното развитие на учениците, съвместни прояви за отбелязване на празници и тържества.

След реализацията на проекта участниците отчитат повишаване на родителската ангажираност въз основа на сътрудничеството с учители и студенти-доброволци и по-добри  практически умения на педагогически специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. Създадени са условия за по-успешна образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства чрез въвличане на семейната общност в живота на образователната институция и по-голяма ангажираност на родителите чрез осъществяване на нетрадиционни, иновативни форми на педагогическо взаимодействие. Създадени са условия за по-успешни педагогически взаимодействия чрез реализиране на разнообразни съвместни дейности между педагозите, доброволците студенти и родителите, които имат положително влияние върху мотивацията на родителите. Повишено е доверието на родителите към образователната институция чрез делегиране на повече права и отговорности като активни участници в педагогическите взаимодействия. Формирани са компетентности у бъдещите учители за активно взаимодействие със семейната общност, за мотивиране и стимулиране на родителите да насърчават и подкрепят децата си в образователния процес. В рамките на дейностите по проекта са проведени информационни, тематични и родителски срещи и четири творчески работилници.