Община Социални дейности

Създаден е Съвет по въпросите на социалните услуги в община Велико Търново

Съвет по въпросите на социалните услуги в община Велико Търново бе създаден с решение на Великотърновския общински съвет. В състава на Съвета се включват представители на териториалните структури на държавни институции, частни доставчици на социални услуги на територията на общината и областта, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и висши училища, обучаващи социални работници на територията на общината и областта.

Съветът по въпросите на социалните услуги ще подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината. Той ще  разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината.

 

С решение на Великотърновския общински съвет в състава на новия орган влизат 21 души:

 

 1. Катя Антонова – главен експерт в Отдел „Посреднически услуги“,в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Велико Търново;
 2. Анжела Досева – директор на Регионална дирекция за социалноподпомагане, гр. Велико Търново;
 3. Миглена Николаева – главен експерт в Дирекция „Медицинскидейности“ в Регионална здравна инспекция – Велико Търново;
 4. Марта Николова – старши експерт по организация на среднотообразование в Регионално управление на образованието – Велико Търново;
 5. С. инсп. Невен Инджов – началник група „Териториална полиция“,Сектор „Охранителна полиция“ в Районно управление – Велико Търново;
 6. Борислав Борисов – началник на Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“ в Териториално статистическо бюро – Север;
 7. Росица Димитрова — директор на Дирекция „Социални дейности издравеопазване“ при Община Велико Търново;
 8. Кристина Георгиева – специалист, социални дейности в Център засоциални услуги към Община Велико Търново;
 9. Милена Александрова – представител на Сдружение „Център засоциални и здравни грижи“ и управител на „Дневен център за стари хора“ в гр. Велико Търново, управляван от Сдружение „Център за социални и здравни грижи“;
 10. Иван Иванов – директор на Програма SOS Детско селище -Велико Търново – Габрово – Трявна, представител на Сдружение „SOS Детски селища България“;
 11. Здравка Тенева-Николова — представител на Фондация „Международна социална служба – България“ и управител на „Център за обществена подкрепа“ и „Наблюдавано жилище за младежи в риск“ в гр. Велико Търново, управлявани от Фондация „Международна социална служба – България“;
 12. Иван Давидов – председател на Фондация „Милениум“;
 13. Веселка . Иванова – заместник-председател на Дарителско сдружение „Свети Иван Рилски“ и управител на Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“ в с. Балван;1
 14. Катерина Златкова-Дончева — председател на Управителния съвет на Сдружение „ЗОВ България“;
 15. Снежана Първанова – кмет на Кметство гр. Дебелец,представител на Сдружение на кметовете на кметства и кметските наместници „Янтра 2001“ — Община Велико Търново;
 16. Анна Великова – представител на Център за междуетническидиалог и толерантност „Амалипе“, гр. Велико Търново;
 17. доц. д-р Милена Йоргова – ръководител на катедра „Организация и методология на социалните дейности“ в Стопански факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“;
 18. Маргарет Станчева – родител на дете, потребител на „Център за обществена подкрепа“ в гр. Велико Търново, управляван от Фондация „Международна социална служба – България“;
 19. Светла Цанева – родител на дете с увреждане, потребител на„Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания“ в гр. Велико Търново, управляван от Фондация „Международна социална служба – България“ и ползвател на лична помощ по реда на Закона за личната помощ;
 20. Елена Димитрова – потребител на „Дневен център за пълнолетнилица с увреждания“ в гр. Велико Търново, управляван от Фондация „Милениум“;
 21. Николай Паскалев – председател на съвета на потребителите в Дом за стари хора „Венета Ботева“.