Съд

Съдия Поликсена Георгиева се пенсионира след 40 години в системата

Поликсена Димитрова Георгиева, съдия в Апелативен съд – Велико Търново, бе освободена от длъжност поради навършване на пределната възраст за пенсиониране. По предложение на Янко Янев, адм. ръководител и председател на Апелативен съд – Велико Търново, Съдийската колегия на ВСС поощри съдия Георгиева с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Полискена Георгиева има 40 години и 2 месеца стаж в съдебната система. Съдийската си кариера е започнала през 1978 година като младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново. След прослужените 2 години и 8 месеца като младши съдия, започва работа като съдия в Районен съд – Елена. В продължение на 4 години и 10 месеца е пътувала всеки ден от Велико Търново до Елена, където не само е разглеждала наказателни и граждански дела, но е изпълнявала и нотариална и съдебно-изпълнителска дейност.

От месец юни 1985 г. е била преместена в Районен съд – Велико Търново, където е работила до 1991 година като съдия, зам-преседател и в последствие и председател на ВТРС.

От месец юли 1991 г. до края на 1998 г., г-жа Георгиева е била съдия в Окръжен съд – Велико Търново и зам.-председател на същия съд.

От началото на 1999 г. до настоящия момент, тя бе съдия в Апелативен съд – Велико Търново, като е част от гражданското и търговското отделение почти от самото създаване на съда през 1998 г.

Г-жа Георгиева има репутация на изключително дисциплиниран, опитен и отговорен съдия, стриктно следящ процесуалните срокове. Показателна за това е статистиката за възложените и дела през последните три години, като 97% от тях са били решени в тримесечен срок, а 94% от съдебните актове по дела, по които е била докладчик са потвърдени при касационната проверка от Върховния касационен съд.

През продължителната си работа в органите на съдебната власт, тя няма налагани наказания, в Комисията по професионална етика не са получавани сигнали срещу нея и няма информация за нарушения на Кодекса за етично поведение на бъгларските магистрати по други поводи.