Съд

Съдия Иванка Димова напуска ВТОС с отличие „служебна благодарност и грамота“

Иванка Атанасова Димова, съдия в Окръжен съд – Велико Търново, бе освободена от длъжност. Решението за нейното освобождаване бе взето от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с подадена от нея оставка на същото основание.

По предложение на административния ръководител и председател на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова, Съдийската колегия на ВСС поощри съдия Димова с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Актът за освобождаването и́ бе подписан в присъствието на председателя на съда Теодорина Димитрова и на заместник-председателя и ръководител на гражданското отделение при ВТОС Ивелина Солакова. Съдия Димитрова изрази своята благодарност за съвместната работа и за професионализма на съдия Димова, с който през тези 25 години е утвърждавала върховенството на закона и идеята за справедливост.

Иванка Димова има 25 години и 1 месец стаж в съдебната система. Съдийската си кариера е започнала през 1995 година като съдия в Окръжен съд – Велико Търново. Повече от две години, от 01 юли 2002 г. до 15 юли 2004 г., е заместник-председател „търговско отделение“ във ВТОС. От 15 юли 2004 г. и към момента е съдия в Окръжен съд – Велико Търново. С решение по протокол № 1 от 16 януари 2002 г. е повишена в най-високия възможен ранг „съдия ВКС и ВАС“. От 2015 г. до 2019 г. съдия Иванка Димова е Председател на Комисията по професионална етика на ВТОС, избрана от Общото събрание на съдиите.

Повече от 25 години съдия Иванка Димова работи в съдебната система като „съдия“, приоритетно в областта на търговското и гражданско право.

„Съдия Димова винаги е имала коректно отношение към всички колеги, с готовност е споделяла своите виждания и знания при обсъждане и решаване на сложни правни казуси. Постановените от съдия Димова съдебни актове се отличават със задълбочен анализ и добра мотивировка, съобразена с практиката на ВКС, Съда на европейските общности и Европейския съд по правата на човека, и са резултат от добрата му теоретична подготовка и професионален опит.

Много добре работи с колегите си в колектива и има изграден авторитет сред съдии и служители. Тя е отговорна, колегиална и толерантна. Спазва правилата за професионална етика и няма налагани дисциплинарни наказания. Съдия Иванка Димова се ползва с уважение и авторитет, както сред колегите си от Окръжен съд – Велико Търново, така и в обществото“, пише в писмото – предложение до ВСС на председателя на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова.