Денят

Среща за ОП ”Околна среда” се проведе във великотърновския ОИЦ

 

В Областен информационен център – Велико Търново се проведе информационна среща за представяне на процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“ ОПОС 2014-2020. г. За участие в събитието бяха поканени експерти и специалисти по екология от общински администрации в региона, представители на обществени и неправителствени организации и др. заинтересовани страни.

Участниците в срещата бяха запознати с Насоките за кандидатстване по процедурата, финансовите параметри, допустимите бенефициенти, допустимите дейности, както и условията за тяхното изпълнение.

По процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ могат да кандидатстват общини и общински предприятия, юридически лица със стопанска цел (ЮЛСЦ) и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Дейностите, които се финансират по процедурата са свързани с третиране единствено и само на битови отпадъци и се отнасят до предотвратяване на тяхното образуване или подготовка за повторната им употреба и рециклиране.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на 9 779 150 лв. Максималният размер на средствата, които може да бъде предоставени за реализиране на един одобрен проект е до 391 166 лв. Процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ беше отворена за кандидатстване на 24 юни т. г., а крайният срок за подаване на проектните предложения изтича на 26 август 2019 г.

Максималният срок за изпълнение на проект е 18 месеца, което включва само времето за неговото физическо изпълнение. Проектно предложение по процедурата може да бъде подадено чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване с квалифициран електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg. Цялата документация за обявената процедура е публично достъпна чрез интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. – https://www.eufunds.bg/bg/opos/term/409 и системата ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.