Съд

Средно по 12 дела месечно са гледали съдиите от Административен съд – Велико Търново

Новопостъпилите първоинстанционни дела в Административен съд – Велико Търново през 2020 г. наброяват 804, а касационните – 333. Разгледани са общо 1330 казуса, от които са приключили 1067 дела. Най-голям брой дела са приключени в месечен срок от образуването им. Това става ясно от годишния отчет на съдебната институция. Действителната натовареност на един съдия е била 12,79 дела месечно. 24,93% от постановените съдебни актове са обжалвани, като 72,79% от общия брой на върнатите от ВАС са потвърдени. Щатната численост на магистратите в Административен съд – Велико Търново е девет, като за постигане на разумна натовареност не бива броят им да пада под този праг, подчерта председателят на Административния съд Георги Чемширов. Към 31 декември 2020 г. в съда работят 30 съдебни служители, като незаета остава щатната бройка за служител „връзки с обществеността“. Независимо от специфичните условия на работа съдии и съдебни служители са взели участие в семинари и обучения, провеждани от НИП дистанционно, в електронна среда, с което е сторено необходимото за подобряване на теоретичната подготовка и повишаване на квалификацията им. Във връзка със законодателни промени, за първи път 45 стажант-юристи са преминали обучението си в Административния съд. Те са били разпределени между всички съдии и въпреки необичайната ситуация, в която е функционирал съдът, стажовете са приключили успешно.