Денят Съд

След 10 години чакане – започва ремонт на сградата за нуждите на Административния съд

Десет години след създаването на Административен съд Велико Търново и пет години след закупуване на сграда за целите на дейността му, има надежда за разрешаване на основния проблем на съдебната институция – този със сградния фонд. Липсата на адекватна съдебна палата принуждава магистратите и съдебните служители от едно от петте най-големи административни съдилища в страната вече цяло десетилетие да работят при неподходящи условия. Помещенията, в които са настанени над 40 съдии и съдебни служители, се намират в централната част на старата столица, но са заобиколени от ровове и буйна растителност, поради което достъпът не само на работещите там, а и на гражданите, и страните по делата е труден и дори предизвикателен. Ограничената площ, с която разполага Административен съд Велико Търново понастоящем позволява обособяването едва на две малки заседателни зали. В коридора е изнесен информационен център и регистратура, а специализирана стая за адвокати – няма. Някои от работните кабинети се споделят от шест и повече души. И въпреки че тези крайно неудачни условия на труд не влияят на качеството и срочността на правораздаването, единодушно е становището не само на ръководството, че е наложително да се сложи край на този проблем. Проблем, разрешаването на който беше подчертано като основен приоритет в управленската концепция за втория мандат на председателя Георги Чемширов.

След като управлението и стопанисването на недвижимите имоти на съдебната власт беше прехвърлено от Министерството на правосъдието на Висшия съдебен съвет, на 07.07.2017 г. е обявена обществена поръчка – открита процедура, с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт по шест обособени позиции“. Втората обособена позиция касае именно Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“. Според посочените от съвета критерии за възлагане най-голяма тежест – 50, има техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката, на второ място е цената и на трето – предложеният срок за изпълнение. Прогнозната стойност на тази позиция е 1 600 000 лева без ДДС. Според възложителя максималният срок за изпълнение на предмета на поръчката е до 360 календарни дни, а най-краткият реален срок – до 180  календарни дни. Подробна информация, включително обявлението, техническите спецификации и изискванията към кандидатите са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, сектор – профил на купувача.

Обявлението на тази обществена поръчка е първата реална стъпка за отстраняване на дългогодишния сграден проблем и подобряване на условията на работа в Административен съд Велико Търново.