Здравеопазване

Само едно превишение на качеството на въздуха в кв. „Бузлуджа“ във Велико Търново отчете РИОСВ

Второ измерване на качеството на атмосферния въздух във Велико Търново, възложено от РИОСВ – Велико Търново на Регионална лаборатория Русе, се проведе в периода 1-10 декември по искане на кмета на общината. Наблюденията са направени до Дома за стари хора в кв. „Бузлуджа“. В наблюдавания период от мобилната автоматична станция е регистрирано едно превишение на праговата стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве за фини прахови частици – ФПЧ10. На 8 декември е измерена стойност на показателя 61 μg/m3 при средноденонощна норма 50 μg/m3.

Съгласно нормативната уредба за опазване чистотата на атмосферния въздух за този замърсител пределно допустимите концентрации (ПДК) могат да имат средноденонощна и средногодишна норма. За средноденонощните норми резултатите от измерването са валидни при наличие на 75% от средночасовите стойности. При получаване на резултатите се вземат предвид всички измерени стойности за съответния период. Измерванията се извършват от акредитирани лаборатории, което гарантира качеството на получените резултати.

Средноденонощната концентрация е средната аритметична стойност от еднократните концентрации, регистрирани неколкократно през денонощието, или тази, отчетена при непрекъснато пробовземане в продължение на 24 часа.

Средногодишната концентрация е средната аритметична стойност от средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една година.