Конфликти

РИОСВ: Ще се съобразим с всички възражения, становища и предложения при решението по ОВОС за находище Върбовка

РИОСВ – Велико Търново ще вземе предвид и ще отчете всички постъпили възражения, становища и предложения на заинтересованите страни по време на подготовката на Решението по Оценка на въздействието на околната среда (ОВОС). На второ поред заседание на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) ще бъде разгледан Доклад по Оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение: „Изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище „Върбовка“, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“ с възложител „Петрургия“ ЕООД.

В заседанието на Експертния екологичен съвет ще участват представители на неправителствения сектор, експерти, представители на възложителя и на местната власт.