Денят

РИОСВ провери сигнал за обгазяване на западната промишлена зона във Велико Търново

РИОСВ – Велико Търново провери сигнал за обгазяване в района на западната промишлена зона в града. Експерти на инспекцията извършиха незабавна проверка още в деня на постъпване на сигнала – 2 август, на 5 обекта, вероятни източници на емисии в района. Единственият работещ организиран източник на емисии в атмосферния въздух е комин от котел на дърва към сушилня за дървен материал. Котелът е с топлинна мощност 75 kW. За горивни източници (котли), които са с топлинна мощност под 0,5 MW регионалната инспекция няма компетенции да извършва контрол по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух и поднормативната уредба към него. При огледа около котелното помещение не бяха установени отпадъци, а само дървени изрезки за горене.

През месец юли РИОСВ провери 5 сигнала за неприятни миризми и замърсяване на въздуха в Габрово и Велико Търново.

По сигнал за разпространението на дървесна пепел извън територията на цех за производство на плочи от дървесни частици, стопанисван от „Кроношпан България“ ЕООД, е установено, че на външна площадка на завода е разположена мобилна дробилка за смилане на европалети (наета временно от дружеството). Режимът на работа на дробилката е няколко часа дневно без събота и неделя. Експлоатацията е спряна до оборудването на дробилката с необходимите съоръжения за недопускане разпространението на дървесен прах. Оросяване на дървесната площадка и пътищата на производствената територия се извършва от дружеството по изготвен график.

Установено беше, че подаденият сигнал за горене на отпадъци от пластмасови опаковки на площадка на „Мегапорт“ ЕООД във Велико Търново е основателен. Незабавно е загасен възникналият пожар от служители на РС „ПБЗН“. При проверката на място е констатирано нерегламентирано съхранение на пластмасови опаковки. Издадено е предписание за почистване на имота.

Проверен е сигнал за неприятни миризми от дейността на инсталация за производство на пелети в Габрово. За тази дейност дружеството няма издадени документи от РИОСВ-Велико Търново, разрешение за строеж и/или удостоверение за разрешаване на дейността от Община Габрово. Обектът ще бъде приведен в съответствие с изискванията по опазване чистотата на атмосферния въздух след неговото узаконяване.

В Габрово са проверени два сигнала за горене на отпадъци. В първия случай става въпрос за почистване на саморасла растителност в южната част на „Цератицит България“ АД и запалването й, което е довело до отделяне на пушек и неприятна мириzма. Вторият случай е за горене на гуми на площадка за вторични суровини на територията на бивш завод „Любен Карталов“. Установено е, че на площадката се извършват дейности по рязане на метални варели, замърсени с нафтени отлагания. При рязането се запалват отлаганията от нафта, което води до неприятни миризми и дим. Не е установено горене на гуми и няма следи от изгаряне на гуми.