Денят

РИОСВ издаде предписания и състави актове по сигнали за замърсявания с отпадъци

От началото на годината в РИОСВ – Велико Търново са постъпили общо 26 сигнала по различни поводи. Най-много – 12 на брой, са сигналите за нерегламентирани дейности с отпадъци (изгаряне и изхвърляне на неразрешени места) в общините Велико Търново, Полски Тръмбеш, Севлиево, Стражица, Сухиндол и Горна Оряховица. По 10 от тях са извършени проверки. Издадени са 8 предписания за почистване, съставени са 5 акта за нарушения.

Граждани са сигнализирали за запалени отпадъци в кв. “Света гора”, гр. Велико Търново, и в с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш. По разпореждане на служителите на РИОСВ горенето на отпадъци е преустановено, а собствениците на имоти са задължени да почистят терените. Предписанията са изпълнени. На три физически лица от с. Раданово са съставени актове за нарушения.

Извършени са проверки по сигнали за замърсяване на водите на яз. „Ал. Стамболийски“ до язовирната стена с растителни и битови отпадъци и за нерегламентирани сметища в землищата на с. Драганово, общ. Горна Оряховица, с. Кесарево, общ. Стражица, гр. Севлиево, с. Самоводене, общ. Велико Търново, с. Горна Росица, общ. Севлиево. Издадени са предписания на кметовете на населените места за тяхното почистване в определени срокове.

Пътната отбивка  на изхода от с. Самоводене за с. Хотница, общ. Велико Търново е почистена след предписание до Областно пътно управление – Велико Търново. Сигнал за нерегламентирано замърсяване с отпадъци по пътя към ВЕЦ на р. Янтра, западно от с. Леденик, е препратен на Община Велико Търново за решаване по компетентност.

Предстои издаване на предписание на собственика на замърсен имот в землището на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица и проверка по сигнал за замърсяване с отпадъци в землището на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш.

От началото на годината експерти на РИОСВ са извършили проверки по изпълнение на дадени предписания за почистване на терени, замърсени с отпадъци в землищата на с. Ново село, общ. Велико Търново, с. Поликраище, с. Крушето и гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, с. Козаревец, общ. Лясковец и с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш. Кметовете са изпълнили предписанията за почистване на терените, но на двама от тях са съставени актове за допускане на повторно образуване на нерегламентирани сметища.