Денят

РИОСВ издаде повече от 200 предписания през годината

Наказателни постановления, с наложени по тях глоби и имуществени санкции в размер на  55 310 лв., издаде през годината Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново. Най-често срещаните нарушения по Закона за управление на отпадъците са  нерегламентирано изгаряне на отпадъци, неводене отчетност на отпадъците и извършване на дейности по нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци. Съставени са и два акта на кметове на села за неупражнен контрол при образувани нерегламентирани сметища и почистването им. В резултат на контролната дейност са направени повече от 200 предписания. От тях не е изпълнено само едно и дружеството е санкционирано

През годината са извършени общо 1021 проверки  от експертите на РИОСВ – Велико Търново на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 662 са планови проверки и 359 извънпланови. Запазва се тенденцията извънплановите проверки да бъдат около 35 % от общия брой на проверките, коментира пред журналисти Елена Стефанова – директор на екоинспекцията във Велико Търново.

102 места, замърсени с отпадъци в населените места, край пътищата, корита на реки, чешми и автобусни спирки, с обща площ 364 дка, са почистени въз основа на дадени предписания на РИОСВ през тази година. Най-много са почистените участъци от общините Павликени – 177 дка и Велико Търново – 60 дка.

В резултат на навременната намеса на експертите по биологично разнообразие са спасени 15 броя защитени видове птици в безпомощно състояние и са изпратени за лечение в Спасителен център в Стара Загора, сподели още директорът на РИОСВ.

През 2018 г. са наложени 7 санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда за замърсяване на въздух и води на стойност 4993,20 лв. От тях четири са текущи санкции – 2 527,14 лв., а три – еднократни – 2 466,06 лв. Две от санкциите са по компонент „въздух“ за изпускане на  отпадъчни газове над нормите за допустими емисии. Санкциите по компонент „води“ са пет – налагани са за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, посочени в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води и/или Комплексно разрешително, допълни на пресконференцията Елена Стефанова.