Денят

РИОСВ – Велико Търново провери сигнал за умряла риба в река Янтра

Eксперти на РИОСВ – Велико Търново, съвместно с Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда, извършиха проверки на река Янтра във връзка със сигнали за   умряла риба в района на паметника „Асеневци“ и край ул. „Гурко“ в гр. Велико Търново.

Направен е оглед на участъка на река Янтра от Стамболовия мост, по левия бряг на реката, граничещ с ул. „Крайбрежна“ и ул. „Гурко“. Констатирано е, че реката е маловодна, скоростта на водното течение е слабо, наблюдават се застойни участъци и силно обрастване с растителност, както по крайбрежието, така и в коритото на реката. По дъното на речното легло има обраствания с водорасли, а на повърхността водна леща. Не е констатирано наличие на мъртва риба в река Янтра и по нейните брегове в обходения маршрут.

Втора проверка е извършена по десния бряг на река Янтра, под паметника „Асеневци“. В речната леща, до брега на реката, са установени различни по големина екземпляри умряла риба.

На място са измерени следните стойности на показателите за качеството на водата:

– на Стамболовия мост: рН – 7,61, разтворен кислород – 1,90 мгО2/л, наситеност с кислород 25,3%, температура – 23оС и електропроводимост – 501 µS/см.

– на десния бряг на реката, под паметника „Асеневци“: рН – 7,89, разтворен кислород – 4,28 мгО2/л, наситеност с кислород 58,5%, температура – 27оС и електропроводимост – 504 µS/см.

Получените резултати показват, че в този участък на река Янтра има липса на кислород, но предвид летния период, тези стойности са характерни за повърхностни води. Причината за изчерпването на кислорода във водата може да се обясни с наличието на голямо количество задържани утайки/наноси, маловодието, високите температури и ниската скорост на реката, както и силното замътване на водата от обилния дъжд във вторник вечерта (09.08.2022 г.).

Взетите водни проби ще бъдат изследвани в лабораторни условия по показатели: азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ХПК, БПК5, орто РО4 (като Р), общ фосфор (като Р) и неразтворени вещества, при което ще се установи дали е налично химическо замърсяване.