Образование

РИОСВ – Велико Търново обяви конкурс за детско творчество, посветено на биологичното разнообразие

За трета поредна година, РИОСВ – Велико Търново провежда инициативата „Природата в моите очи“, която има за цел да отрази мисленето, нагласите и представите на младите хора за природата, нейната красота и величие. Поводът за нея е отбелязване на редица природозащитни дати: 20 май – Световен ден на пчелите, 21 май – Европейски ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“, 22 май – Международен ден на биологичното разнообразие, 28 май – Ден на парковете в България, 1-5 юни – Зелена седмица на Европейския съюз, 5 юни – Световен ден на околната среда.

В рамките на инициативата, РИОСВ обяви конкурс за деца и ученици на тема „Биологично разнообразие и защитени територии“. Неговите основни цели са да развива интереса на децата и младежите към растителното и животинско богатство на нашата планета, с неговото видово разнообразие, цветове, форми, звуци, и да насърчава изследването и наблюдението на природните обекти и явления, и на природата в нейната цялост и уникалност. Този интерес и отношение много ясно и отчетливо могат да бъдат изразени чрез творческа и художествена дейност.

Участниците в конкурса могат да представят рисунка или апликация на вековни гори, горски растения и горски животни, да напишат разказ на тема „Природен обект, който ме впечатли“ или есе на тема „Вековните гори – магическо въздействие“. Темите са провокирани от наличието на защитени територии в нашия регион, които опазват и съхраняват вековни и характерни гори, с техните многобройни обитатели и естествени екосистеми. Предвидена е и възможност за изработване на къщички за птици.

Няма ограничения за използваните материали и техника, формат на творбите. Текстовете на разказа и есето не бива да надхвърлят 1000 думи. Задължително е да има точна информация за участника/участниците и телефон за контакт с учителя.

Материалите могат да бъдат представени по поща, с куриер, на място в РИОСВ в срок до 27 май.

Оценяването и класирането ще бъде извършено от експерти на РИОСВ и ученици. Водещи критерии ще бъдат оригиналност, въздействие и естетическо оформление на творбите, литературни качества на текста и синхрон с темата.

Участниците с отличените творби ще получат грамоти и предметни награди. С конкурсните материали ще бъдат организирани изложби. След конкурса, къщичките за птици ще бъдат поставени на публични места.

Най-добрите произведения ще бъдат представени пред обществеността в ефира на Общинско радио – Велико Търново и КТ „Видеосат“, на страниците на в. „Янтра Днес“ и в. „100 вести“.