Денят

РИОСВ – Велико Търново възложи на общините да засилят контрола върху старите сметища

РИОСВ – Велико Търново даде предписания на общините, които все още не са започнали рекултивация на старите сметища да засилят контрола върху тях и периодично да докладват за текущото им състояние. Предписания са получили кметовете на Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш и Трявна. Мярката е превантивна по отношение опазването на компонентите на околната среда.

Кметовете на общините трябва да организират извършването на ежеседмични регулярни проверки на съществуващите депа за неопасни отпадъци като следят за наличие на външни лица на територията на депото, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, замърсяване на близки до депото територии и пътища, разнасяни от вятъра отпадъци на територии извън депото, запалване на отпадъци. Резултатите от проверките трябва да се представят в регионалната инспекция ежемесечно.

Предписанието следва да се спазва до стартиране на дейностите по закриване и рекултивация на депото. За неизпълнение на предписанието кметовете носят административнонаказателна отговорност, съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда.

РИОСВ – Велико Търново продължава да извършва проверки на посочените шест общински депа за проследяване на предприетите действия от страна на кметовете по закриването и рекултивацията на терените, както и за текущото им състояние. Контролират се и общините, чиито депа имат извършена техническа и биологична рекултивация – Севлиево, Сухиндол, Стражица, Златарица и Габрово, като и депата на Дряново и Свищов, които са в процес на рекултивация, относно изпълнение на техния собствен план за контрол и мониторинг.