Здравеопазване

РЗИ: От 57 открити басейни в областта само 35 отговарят на изискванията

В Публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Велико Търново, са регистрирани 78 плувни басейна, от които 57 открити и 21 закрити. През месец юни 2019 г. 40 фирми заявиха готовност за предстоящия сезон, във връзка с което са проверени 35 плувни басейни относно изпълнението на предписаните мероприятия и са взети проби от водата за микробиологичен и химичен анализ, а за 5 се изчакват лабораторните резултати. Освен това, обектите, намиращи се на територията на община Велико Търново, бяха проверени и от комисия, включваща представители на Общината, РПУ, БЧК и РЗИ.
Резултатите от проверките и от лабораторния контрол на водите от басейните показват, че от всичките 57 обекта към 2-ри юли само 35 отговарят на изискванията на Инструкция №34 и са готови за експлоатация през настоящия летен сезон. Останалите 22 обекта са в процес на подготовка.

 

Служители на отдел „Държавен здравен контрол“ в дирекция „Обществено здраве“ на РЗИ са връчили  предписание на 57 фирми, експлоатиращи открити плувни басейни на територията на областта. Предписанието включва, както мерки, свързани с осигуряването на хигиенен и противоепидемичен режим в обектите, така и относно контрола върху качествата на водата в басейните.

Същите изисквания се прилагат към басейни – част от зони за отдих и рекреация (в хотели, ваканционни селища и пр.), използвани за къпане от гостите им, които следва да бъдат включени в публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Велико Търново.

След изпълнение на предписаните мероприятия от фирмите, експлоатиращи откритите плувни басейни и информиране на органите на държавния здравен контрол, РЗИ – Велико Търново извършва съответни проверки и вземане на проби води за лабораторен контрол преди въвеждане на обектите в сезонна експлоатация.