Икономика Политика

Регистър ще следи движението на храните по търговската верига

Министерство на земеделието предлага създаването на Централен регистър за проследимост на храните, предвижда нова наредба, качена за обществено обсъждане.

Поддържането на регистъра на всички търговци на едро е от голямо значение за осигуряването на проследимостта на всички етапи от производството и дистрибуцията на храни, тъй като това ще осигури достъп до актуална и достъпна информация в реално време за движението на хранителните продукти по цялата верига на доставки, пише в мотивите към проекта.

Бизнес операторите ще са длъжни да подават към Централния регистър информация в електронен вид за всяко първо пускане в стокооборот на пазара в страната на храни и всяка последваща дистрибуция на храните на етап търговия на едро.

При първото подаване на информацията в Централния регистър, за всяко конкретно количество (партида/пратка) храни от информационната система автоматично ще се генерира уникален код. На всеки следващ етап на дистрибуция, при подаването на информация в Централния регистър от бизнес оператора, информационната система автоматично ще допълва първоначално генерирания код, с цел осигуряване на проследимост на съответните храни по веригата на доставки на ниво търговия на едро.

Проектът на наредба предвижда Централният регистър да осигурява информация за произведените, преработени и/или дистрибутирани количества храни, чрез достъп до регистъра по електронен път.

Предвижда се възможността регистърът да изготвя справки от обобщената база данни по предварително зададени критерии, която да се предоставя в електронен вид.

Централният регистър ще се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните. Електронизирането на данните, включени в регистъра, ще доведе до намаляване на времето за осигуряване на информация от бизнес оператора до компетентните органи. По този начин включените институции ще могат да комуникират по-лесно и ще имат достъп до необходимата информация при извършване на съвместни проверки.

Създава се възможност за управление на рисковете за безопасността на храните, чрез предоставяне на запис, включващ достатъчно информация за движението и съответните количества на храните по веригата на доставки, което позволява ефективно вземане на решения в случай на криза, свързана с безопасността и ценовите нива на храните.

Чрез проследяване на движението и на количествата на хранителните продукти през веригата за доставки, Централният регистър предоставя възможност да се провери автентичността на данните за храните, предотвратявайки измами и некоректни търговски практики.