Икономика Поминък

Регистрираната безработица през месец юни с исторически минимум – за областта е 4,8%

Равнището на регистрирана безработица продължи да се понижава и в края на месец юни регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 793, което е с 205 лица по – малко от м. май и с  1478 лица  по – малко от м. юни  2020 г. Аналогични стойности последно са отчетени през месец юни 2018 г. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 274 безработни лица. Освен тях, други 20 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец юни е 3.7%, при 4.8% за област В.Търново и 5.2% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава спад с 0.5 процентни пункта.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 3.0%, община Елена 8.3% и община Златарица 17.5%.

През месец юни 2021г. 450 безработни лица са започнали работа, отчита се увеличение с 43 лица спрямо предходния месец и намаление от 147 лица спрямо същия месец на предходната година. Други 16 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез бюрото по труда.

През месец юни 2021 г. най-много започнали работа се отчитат в следните икономически сектори: добивна и преработваща промишленост – 46,9%, хотелиерство и ресторантьорство – 23,9%, търговия и ремонт на автомобили – 9,5%, селско, горско и рибно стопанство – 8,3%, строителство – 4,3%,   и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 96 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли 2020г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 572 лица, като само през месец юни 2021г. са постъпили на работа 72 безработни лица.

За запазване на заетостта и през юни продължиха да работят антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатите вече „60/40” и проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”. През месец юни над 1080 заети лица са били подкрепени по тези мерки. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП „РЧР” и финансовия механизъм React- EU, за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури до края на юни  средства на 1100 работници и служители в над 115 фирми.

Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 334. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (37,1%),  хотелиерство и ресторантьорство (23,9%), търговия (17,9%), административни и спомагателни дейности (4,1%), финансови и застрахователни дейности и операции с недвижими имоти (3,2%).

Най-търсените професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, стопански и административни специалисти; строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници в селско, горско и рибно стопанство  и др.