Образование

Расте броят на докторантите и учениците в професионалните училища в областта

През учебната 2020/2021 година в детските градини в област Велико Търново са записани 6 698 деца, като е регистрирано увеличение от 1.2% в сравнение с предходната учебна година.

Завършилите средно образование през 2020 г. в общообразователни училища в областта са 663, а в професионални училища –  780 ученици.

Завършилите висше образование през 2020 година в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 4 682 души.

Това сочат данните провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново.

В област Велико Търново функционират три висши училища. Общият брой на студентите в тях през учебната 2020/2021 година, включващ записаните в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”), възлиза на 16 226.

През учебната 2020/2021 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” в университетите се обучават 15 748 студенти.

Преподавателите във висшите училища в областта през 2020/2021 учебна година са 1 147, като на основна работа са 74.7% от тях.

Докторантите в областта към 31.12.2020 г. са  478 и се увеличават с  10.3% спрямо предходната учебна година. Новоприетите докторанти през 2020 г. са 123, от които 17 са чужди граждани. Диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“ в областта през 2020 г. са получили 93 души.

Професионалното образование и обучение в област Велико Търново през учебната 2020/2021 година се осъществява в 15 професионални гимназии, 1 спортно училище и 2  професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е  5 074 и в сравнение с предходната година нараства с 49.

В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 4 110, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация – 814, в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация – 98 и в професионални колежи след средно образование за придобиване на четвърта степен професионална квалификация учащите са 52.

През учебната 2019/2020 година 177 ученици са напуснали професионалното образование.

През 2020 г. средно образование в професионалните училища с диплома са завършили 780 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми за обучение са придобили 758 учащи.

Към 01.10.2020 г. учебни занятия на територията на област Велико Търново се водят в 67 общообразователни училища.

През учебната 2020/2021 година броят на учениците в тях е 15 969.

През учебната 2019/2020 година 439 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 365 в основното образование. От тях най-голям е относителният дял на напусналите по семейни причини 50.1%, следван от дела на  заминалите в чужбина – 43.3% и на напусналите поради нежелание да учат – 4.7%.

През 2020 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 1715, а средно образование – 663 ученици.

Към 01.12.2020 г. в област Велико Търново функционират 72 самостоятелни детски градини с директор, като 39 от тях се намират в градовете и 33 – в селата. В сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. Най-много детски градини има в общините Велико Търново – 22, Горна Оряховица – 10 и Павликени – 10.

Местата в детските градини намаляват от 9042 за учебната 2015/2016 година, до 8 734 за 2020/2021 година.

Броят на децата, настанени в детските градини в областта за учебната 2020/2021 година е 6 698, което е с  345 деца, или с 4.9% по-малко от броя им през учебната 2015/2016 година и с 1.2% повече в сравнение с предходната учебна година. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за областта е 79.1% . Средният брой деца в една детска градина за областта е 93, като за градовете е значително по-голям (136), отколкото за селата (42). Една група се формира средно от 25 деца, съответно – 26 в градовете и 20 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 603, като детските учители са 562, или 93.2% от педагогическия персонал.