Образование

Развитие на Стопанския факултет като авторитетен образователен, научен и иновативен център е основен приоритет за доц. Милена Йоргова

Запазване и развитие на Стопанския факултет като значимо звено в структурата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, авторитетен, конкурентоспособен образователен и научен център, който е добре разпознаваем в обществото и сред академичната общност в национален и международен план. Това е основен приоритет за новоизбрания декан на факултета доц. Милена Йоргова. „В предстоящия мандат свързвам визията на Стопанския факултет с приемственост и надграждане в посока на подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на нашите четири професионални направления Икономика, Администрация и управление, Туризъм и Социални дейности съобразно изискванията на пазара на труда и бизнес средата в регионален и национален план“, каза пред Общинското радио доц. Йоргова. В стратегията си тя откроява научните изследвания и публикации, ориентирани към потребностите на бизнеса и социалната практика, които, от една страна, позволяват да се поддържа ефективна преподавателска дейност, базирана на научни анализи и проучвания, а от друга – разкриват капацитет за участие в проекти с научен, образователен и приложен характер на регионално, национално и международно ниво. Разширяването на партньорствата с потребители на кадри и изграждане на среда, насърчаваща креативността и академичния дух са останалите акценти в концепцията на декана. „Среда, в която качественото обучение, научните и научно-приложните изследвания вървят ръка за ръка са гаранция за успешна личностна и професионална реализация на студентите, докторантите  и академичния състав“, подчерта. доц. Милена Йоргова.

Обучение по три нови магистърски програми започва в Стопанския факултет през учебната 2023/24 г. Те са Общински финанси, разработена в партньорство между Великотърновския университет и Висшето училище по финанси и застраховане в София, „Социални иновации и социални политики“ – съвместно с Габровския технически университет, и „Дигитално предприемачество“.

„Бакалавърските програми са утвърдени и „се радват“ на устойчив интерес. В професионално направление „Икономика“ предлагаме в редовна и задочна форма обучение по Финанси, Счетоводство и контрол, Маркетинг и Международни икономически отношения. В професионално направление „Администрация и управление“ специалностите са Стопанско управление и Публична администрация, в „Туризъм“ бакалавърската програма е едноименна с изучаваната дисциплина, а в „Социални дейности“  подготовката е по специалностите Социални дейности и Предприемачество в социалната сфера“, поясни доц. Милена Йоргова.

В момента деканското ръководство очаква акредитация и на докторска програма „Туризъм“, с която направлението „Туризъм“  затваря възможния обхват на образователните степени бакалавър, магистър и доктор.

За разлика от други факултети Стопанският е пощаден от стреса да остане без преподаватели. „Един-двама предстои да се пенсионират. Това няма да наруши учебния процес. Ние имаме готовност да подмладяваме и разширяваме състава  балансирано с възможности за кариерно развитие  и напредък“, коментира доц. Йоргова.

Увеличаване на договорите по програма „Еразъм+“, насърчаване на мобилността на студенти, докторанти и преподаватели, привличане на чуждестранни студенти и докторанти с прилагане на дистанционно обучение и образователни програми изцяло на чужд език, реновиране на учебната среда, енергийна модернизация на сградата, изграждане на асансьор за достъп на лица с увреждания,  са още сред амбициозните цели, записани в четиригодишната  управленска програма на новия декан.

Повече от 30 години професионалният път на доц. Милена Йоргова е свързан с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, от тях   25  – със Стопанския факултет. През последните 8 години тя беше зам.-декан на Стопанския факултет по учебната дейност и акредитацията. В мандат 2023 – 2027-а  нейни заместници ще бъдат проф. Слави Димитров и доц. Даниела Йорданова. Проф. Димитров ще отговаря за научноизследователската дейност и международното сътрудничество, а доц. Йорданова за учебната работа и акредитацията на факултета.