Икономика

Равнището на безработица запазва ниски стойности и през месец август

Регистрираните безработни през месец август в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1555, което е с 26 лица повече от м. юли и със 7 лица по–малко от м. август на предходната година. На годишна база се наблюдава спад с 0,1 процентни пункта, а на месечна база се наблюдава запазване равнището на безработица. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 254 безработни лица. Освен тях, други 49 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда. Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец август е 3.2%, при 4.2% за област Велико Търново и 4.3% за страната.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2.5%, община Елена 7,2% и община Златарица 17.1%. През месец август 2022г., 150 безработни лица са започнали работа, отчита се увеличение спрямо предходния месец и намаление спрямо същия месец на предходната година. Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: преработваща промишленост – 29,1%, търговия – 16,1%, образование -12,9%, хуманно здравеопазване и социална работа – 12,9%.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 15 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През месеца  165 безработни лица са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Продължава търсенето на работна сила, като заявените работни места в края на летния сезон на първичния пазар на труда са 188, или с 51 повече от м. юли и със 107 по-малко от м. август на предходната година. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (35,1%), следват  образование (21,8%), търговия (12,7%), строителство (11,7%), административни и спомагателни дейности (9,4%), хуманно здравеопазване и социална работа (9,4%) и хотелиерство (7,9%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: преподаватели, работници в преработващата промишленост, строителство и транспорт,  персонал, зает в сферата на персоналните услуги, персонал осигуряващ сигурност и защита, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, водачи на МПС и подвижни съоръжения, персонал полагащ грижи за хората, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.