Икономика

Работодатели, наели служители без трудов договор, няма да участват в обществени поръчки за три години

Работодатели, наели работници без трудов договор, губят право да участват в обществени поръчки за три години. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.

 

Срокът започва да тече от датата на влизане в сила на наказателното постановление, дори ако те са платили наложената за нарушението санкция.

 

Според Закона за обществените поръчки (ЗОП) този вид нарушения на Кодекса на труда, освен че са основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, не подлежат на изчистване. Това се дължи на невъзможността да се отстранят със задна дата вредите за наетите лица заради загубата на трудовите и осигурителните права за периода, през който те са работели без трудов договор. По тази причина ИА ГИТ не може да издаде удостоверение за липса на нарушение срещу доказателства за платена санкция, за каквото настояват работодатели.

 

Не подлежат на отстраняване и нарушенията, свързани с наемане на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда, както и на незаконно пребиваващи в България чужденци. Възможно е да се докаже надеждност само ако става въпрос за нарушения, свързани със заплащането на труда, тъй като след изплащане на забавените възнаграждения се счита, че вредните последици са отстранени.

 

Всеки работодател може да заяви и да получи необходимите му удостоверения за удостоверяване на обстоятелства по ЗОП и други нормативни актове по електронен път с електронен подпис чрез внедрена от ИА ГИТ система. Системата генерира уникален код за достъп, който се отпечатва върху удостоверението и гарантира неговата автентичност вместо мокър печат и подпис. Чрез кода всеки възложител на обществена поръчка може да провери дали предоставеното от изпълнителя удостоверение е достоверно.

 

Възложителите нямат основание да не приемат удостоверения, издадени по електронен път.