Социални дейности

Работна среща по проект „Кризисен център за лица Търновград“ се проведе в Областна управа

Работна среща организирана от Анжела Досева – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и Росица Димитрова – директор на Дирекция „Социални дейности  и здравеопазване“ в Община Велико Търново се проведе в Областна администрация в старата столица. Тя бе с директорите на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на региона. В срещата участваха също Наталия Петкова – управител на кризисните центрове за лица и служители от екипа на проекта.

Основна тема на работната среща беше представяне на проекта „Кризисен център за лица ТЪРНОВГРАД“ и организиране на екипното взаимодействие между институциите. Обсъдена бе и темата за целевите групи и начина на заявяване за ползване на социалната услуга.

Росица Димитрова представи на присъстващите важността от консултативните услуги и мобилната работа на служителите в кризисния център, като форма на превенцията срещу изпадането в криза и за комплексния подход при предоставяне на качествени социални услуги.

Всички присъстващи на срещата се обединиха около тезата, че такива форми на социални услуги е необходимо да има в областните градове и те да обслужват потребностите на гражданите на областен принцип, който е залегнат и в разпоредбите на Закона за социалните услуги.

На 1 март тази година в Община Велико Търново стартира изпълнението на проект „Кризисен център за лица “ТЪРНОВГРАД““ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.029 „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ” със срок за реализиране на проектните дейности до 31. 12. 2020 год.

За постигане на заложените цели на проектното предложение са предвидени за реализиране следните дейности, както следва:  Подбор и наемане на персонал, ангажиран в социалната услуга; Въвеждащо, надграждащо обучение и супервизия на персонала и Разкриване и функциониране на социалната услуга.

На 18 май със Заповед № РД 22-652/ 15.05.2020 год. на ЗА Кмет на Община Велико Търново Снежана Данева–Иванова – зам.-кмет „Финанси“, е разкрита социалната услуга от резидентен тип – Комплекс за социални услуги „ТЪРНОВГРАД“, включващ Кризисен център за лица – блок 1, Велико Търново, ул. Драган Цончев № 8, с капацитет 15 места и Кризисен център за лица – блок 2, Велико Търново, ул. Драган Цончев № 6, с капацитет 15 места.

От 1 юли предстои да започне процесът по настаняване и фактическото предоставяне на социалните услуги по „Кризисен център за лица “ТЪРНОВГРАД“.