Съд

Първи спор бе решен в новооткрития Център по медиация към Окръжен съд – Велико Търново

Със споразумение приключи първата процедура, която бе проведена в Центъра по медиация към Окръжния съд във Велико Търново.  Случаят е за решаване на спор във връзка с родителски права по чл. 127, ал. 2 от СК. Страните по гражданско дело №1465/2020 по описа на Районен съд – Велико Търново бяха насочени към способа за доброволно решаване на спорове от съдия-докладчика Димо Колев. Процедурата по медиация стартира по инициатива на ищеца – майката на детето. В рамките на две индивидуално проведени срещи, водени от медиатора Петя Михайлова, родителите се споразумяха относно титуляря на родителските права, местоживеенето на детето, режима на лични отношения и размера на месечната издръжка.  Съдействие в реализацията на процедурата по медиация оказаха и процесуалните представители на двете страни – адвокатите Калин Маречков и Теодора Пъшева от ВТАК.

Центърът по медиация към Окръжния съд във Велико Търново бе разкрит в края на месец юли 2020 година като част от дейностите по проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“, реализиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Министерство на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет. Основната функция на Центъра е да популяризира методът за  разрешаване на спорове по доброволен начин и да съдейства за провеждането на срещите между гражданите и медиаторите. Към него могат да се обръщат страни по неприключили граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от Великотърновски съдебен район.

Медиацията е един от алтернативните способи за разрешаване на спорове. Процедурата е доброволна и събира страните по спора с неутрална трета страна – медиатор, който изслушва и двете страни и им помага да постигнат взаимно приемливо разрешение. Медиацията позволява на страните, замесени в спора, да вземат активно участие в разрешаването на проблема си.