Общински съвет

Променят се правилата за паркиране на зони за инвалиди във Велико Търново

Със свое решение Великотърновският общински съвет промени на последното си заседание Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново. Промените касаят основно паркирането на места за инвалиди.

Чл.14 (1)Във всяка зона за платено паркиране се осигуряват фиксирани
и обозначени с пътен знак Д21–„Инвалид” места за паркиране на ППС,
превозващи и/или управлявани от хора с увреждания.
(2) На местата по ал.1 могат да престояват и паркират за времето до 3
часа само автомобили, снабдени с карта, удостоверяваща правото на
ползване на места обозначени с вертикална сигнализация (пътен знак
Д21-„Инвалид“, допълнителна табела Т17 с текст „Разрешено паркиране
до 3 часа“, допълнителна табела Т18.1 – указваща, че се извършва
принудително отстраняване на ППС.) и хоризонтална маркировка М18
– с международния знак „Инвалид“ на плътен тъмно син фон. Картата
задължително трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран
модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на
Съвета от 4 юни 1998 г. и да съдържа имената и снимката на лицето с
увреждания и международния знак „Инвалид”. Тя трябва да бъде
поставена от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, по
начин, осигуряващ видимостта й отвън.
(3) Картата за паркиране на хора с трайни увреждания осигурява
безплатно паркиране в зоната за платено паркиране за време до 3 часа
на местата посочени в ал. (1). При неспазване на указаното време за
паркиране, по отношение на ППС престояващо или паркирано върху
специално обозначените места с пътен знак Д21 „Инвалид“, в зоните за
платено паркиране на автомобили, превозващи хора с трайни
увреждания, се предприема принудително преместване, по реда на чл.
25, ал. 1, т. 5 от настоящата наредба.
(5) При недостиг на паркоместа, обозначени с пътен знак Д21
„Инвалид“, право на паркиране с карта за паркиране на хора с
увреждания имат първите заели тези паркоместа, а всички останали
паркират по общият ред, при режим на почасово платено паркиране.
(6) Непосредствено при паркиране в зоната за платено паркиране на
специално обозначените за целта места с пътен знак Д21 „Инвалид“,
картата задължително се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло
от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с
изображението на международния знак „Инвалид“ на плътен тъмно син
фон и датата на валидност, да се вижда изцяло. При неизпълнението на
посочените условия, ППС престояващо или паркирано върху специално
обозначените места за преференциално паркиране в зоните за платено
паркиране на автомобили, превозващи хора с трайни увреждания, може
да бъде принудително преместено по реда на чл. 25 от настоящата
Наредба.